Homefront The Revolution Freedom Fighter Bundle MULTi10 REPACK-FitGirl

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Hekaýa


Zalym harby basybalyjylyga dört ýyl geçensoň, Amerika dyza çökýär.

Garaşsyzlygyň doglan ýeri bolan Filadelfiýa gettoga öwrüldi, bu ýerde gözegçilik pilotsyz uçarlary we sowutly patrullar ilaty dabanynda saklaýar we islendik başgaça pikiri wagşy güýç bilen basyp alýar.

Bir wagtlar buýsanýan raýatlary polisiýa döwletinde ýaşaýarlar, diňe ýaşamak üçin hyzmatdaşlyga mejbur bolýarlar, uzak wagtdan bäri azatlyk arzuwlary öçýär.

Emma Gyzyl zolagyň erbet ýerlerinde, bombalanan köçelerde we taşlanan metrolarda garşylyk emele gelýär. Partizan güýçleri, köp kynçylyklara garamazdan azatlyklary üçin göreşmegi we ikinji Amerikan ynkylaby tutaşdyrmagy ýüregine düwdi.

Emma azatlygyň elmydama bahasy bar ...

Gysgaça syn


Homefront®: Ynkylap, aç-açan ilkinji atyjy, bu ýerde ýokary derejeli güýçlere garşy partizançylyk söweşinde garşylyk hereketine ýolbaşçylyk etmeli.

Janly, dem alýan, açyk dünýä hereketleriňize jogap berýär - siz we Garşylyk öýjügiňiz, ezilen raýatlar söweş alyp barýarka, köçelerde gozgalaň turuzyp, Işi Rewolýusiýa öwrüp bilersiňiz.

Youröne duşmanyňyzyň artykmaçlygy bar - ýokary tehnologiýa, ýangyn güýji, agyr sowut we howa goldawy. Partizan söweşi sungatyny öwrenmeli - puşmanlyk, wagşyçylyk, aralaşmak, aldaw - we Filadelfiýanyň uruş zerarly töwereklerinde söweş alyp barmaly.

Playereke-täk oýunçy kampaniýasy diňe başlangyç - “Co-Op” -da siz we dostlaryňyz öz garşylyk öýjügiňizi döredip, Ynkylap gahrymanlary hökmünde tanalyp bilersiňiz.

Aýratynlyklary


Janly, dem alýan açyk dünýäni öwreniň - haýran galdyryjy CRYENGINE bilen işleýän wizuallar bilen janlandyrylan ilkinji adam atyjyda hakyky açyk dünýä oýunlaryny başdan geçiriň.

Aýlyk partizan söweşi - bu çyzykly atyjy däl; partizançylyk söweş sungatyny öwreniň we ýazylmadyk ýangyn söndürmekde duşmanyňyza hüjüm etmek, hüjüm etmek we taktikany ulanmak

Garşylygy guruň - sebäbine ynkylapçylary işe alyň, bazalary we ammarlary dörediň, öldüriji arsenaly ele alyň we sazlaň, partizanlar gurallar toplumyňyz üçin döredilen, öýden ýasalan ýaraglary guruň.

Ynkylaby tutaşdyryň - ezilen raýatdan başlap, rewolýusiýa liderine çenli, bir oýunçy epiki kampaniýa Ikinji Garaşsyzlyk Urşuny gürrüň berýär. Dinamiki, ösýän dünýä, ezilen halk basyp alyşa garşy çykyp başlandan soň, hereketleriňize jogap berýär

Onlaýn Hyzmatdaşlyk - onlaýn söweşe giriň, dostlaryňyz bilen garşylyk öýjügini dörediň we ynkylap gahrymanlary hökmünde abraýyňyzy gazanyň

Oýunyň ady: Baş sahypa: Ynkylap
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/223100/
Reanrlar: Zorluk, hereket, başdan geçirmeler
Işläp düzüjiler: Dambuster studiýalary
Neşirçi: Çuň kümüş
Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 19-njy maýy

Baş sahypa Ynkylap azatlygy söweşijisi bukjasy MULTi10 REPACK-FitGirl

SIZE: 20 GB

Baş sahypa Ynkylap azatlygy söweşijisi toplumy MULTi10 REPACK-FitGirl.languages


SURATLAR

Homefront The Revolution Freedom Fighter Bundle MULTi10 REPACK-FitGirl Mugt göçürip almak

Homefront The Revolution Freedom Fighter Bundle MULTi10 REPACK-FitGirl Mugt göçürip almak

Homefront The Revolution Freedom Fighter Bundle MULTi10 REPACK-FitGirl Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
  • OS: Windows 7/8/10 hemmesi x64
  • Prosessor: Intel Core i5-4570T (2.9 GHz) ýa-da şoňa meňzeş ýa-da AMD FX-6100 (3.3 GHz) ýa-da şoňa meňzeş
  • Oryat: 6144 MB RAM
  • Grafika: GeForce GTX 560 TI (1024 MB) ýa-da şoňa meňzeş ýa-da Radeon R7 260X (2048 MB) ýa-da şoňa meňzeş
  • Saklama: 38 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

  • OS: Windows 7/8/10 hemmesi x64
  • Prosessor: Intel Core i5-2500K (3.3 GHz) ýa-da şoňa meňzeş ýa-da AMD FX-8320 (3,5 GGs) ýa-da şoňa meňzeş
  • Oryat: 8192 MB RAM
  • Grafika: GeForce GTX 760 (2048 MB) ýa-da şoňa meňzeş ýa-da Radeon HD 7870 (2048 MB) ýa-da şoňa meňzeş
  • Saklama: 38 GB boş ýer

Oýun nädip gurulmalyHomefront The Revolution Freedom Fighter Bundle MULTi10 REPACK-FitGirl

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunHomefront The Revolution Freedom Fighter Bundle MULTi10 REPACK-FitGirl gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz