Hollow Knight (v1.5.78.11833)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Hollow Knight 2D Metroidwania hereket-başdan geçirme oýny bolup, toslama gadymy şalyk Hallownestde bolup geçýär. Oýunçy, ýerasty dünýäni gözden geçirende mör-möjeklere meňzeş, sessiz we atsyz rysary dolandyrýar. Dykma serdar söweşde we daşky gurşawda ulanylýan konus şekilli gylyçdyr.

Oýunyň köp ýerinde oýunçylar duşmançylykly kemçiliklere we beýleki jandarlara duş gelýärler. Melee söweşi gysga aralykdan duşmanlary urmak üçin dyrnagy ulanmagy öz içine alýar. Oýunçy uzak aralyga hüjüm etmäge mümkinçilik berýän jadylary öwrenip biler. Defeňilen duşmanlar Geo atly pul birligini taşlaýarlar. Dykma serdar, nyşanlaryň hit nokatlaryny görkezýän çäkli mukdarda maskalardan başlaýar. Oýunçynyň iň ýokary saglygyny ýokarlandyrmak üçin “Maska şkaflary” oýnuň dowamynda ýygnalyp bilner. Dykma serdar duşmandan ýa-da daşky gurşawdan zyýan alanda, maska ​​azalýar. Duşmanlary urup, rysar jan gämisinde saklanýan Soul gazanýar. Allhli maskalar ýitirilse, rysar ölýär we şol ýerde kölege peýda bolýar.

Oýunçy ähli Geony ýitirýär we az mukdarda Soul saklap bilýär. Oýunçylar ýitirilen walýutany yzyna almak we adaty mukdarda Soul götermek üçin Kölegäni ýeňmeli. Oýun, oýun dünýäsine ýaýradylan we tygşytlaýyş nokatlary hökmünde çykyş eden iň soňky gelen oturgyçdan dowam edýär. Ilki başda oýunçy diňe “Fokus” etmek we maskalary täzeden döretmek üçin Soul ulanyp biler, ýöne oýun gidip barýarka oýunçylar Soul iýýän birnäçe kemsidiji jadylary açýarlar.

 • Modernhli döwrebap bezegler bilen klassiki gapdal aýlaw hereketi.
 • Gaty düzülen 2D dolandyryş. Iň ölümli garşydaşlaryndanam gaçyň, çyzyň we çyzyň.
 • Forgottenatdan çykarylan awtoulag ýollarynyň, aşa köp ýabany we weýran edilen şäherleriň giň baglanyşykly dünýäsini öwreniň.
 • Öz ýoluňy ýas! Hallownest dünýäsi giň we açyk. Haýsy ýoldan gitjekdigiňizi, haýsy duşmanlara ýüz tutýandygyňyzy we öňe gidiş ýoluňyzy saýlaň.
 • Güýçli täze başarnyklar we başarnyklar bilen ösüň! Jady, güýç we tizlik gazanmak. Efir ganatlarynda täze belentliklere bök. Ot ýakyp-ýandyryp öňe sürüň. Duşmanlary otly jan bilen partlaň!
 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler

 • Çykan senesi
  2017-nji ýylyň 24-nji fewraly
 • Öndüriji
  • Team Cherry

 • Neşirçi
  • Team Cherry

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Hollow Knight (v1.5.78.11833) Mugt göçürip almak

  Hollow Knight (v1.5.78.11833) Mugt göçürip almak

  Hollow Knight (v1.5.78.11833) Mugt göçürip almak

  Hollow Knight (v1.5.78.11833) Mugt göçürip almak

  Hollow Knight (v1.5.78.11833) Mugt göçürip almak

  Hollow Knight (v1.5.78.11833) Mugt göçürip almak

  Oýun nädip gurulmalyHollow Knight (v1.5.78.11833)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunHollow Knight (v1.5.78.11833) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz