Hitman (v1.15.0)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Baş jenaýatçy bolmak üçin Agent 47 hökmünde iň soňky oýun meýdançasynda synag geçiriň we hezil ediň. Obeer şaryny aýlanyp, ekzotik ýerlere syýahat ediň we katana ýa-da mergen tüpeňinden partlaýan golf topuna ýa-da möhleti geçen spagetti sousyna çenli ähli maksat bilen maksatlaryňyzy ýok ediň.

Baş jenaýatçy bolmak üçin Agent 47 hökmünde iň soňky oýun meýdançasynda synag geçiriň we hezil ediň. Obeer şaryny aýlanyp, ekzotik ýerlere syýahat ediň we katana ýa-da mergen tüpeňinden partlaýan golf topuna ýa-da möhleti geçen spagetti sousyna çenli ähli maksat bilen maksatlaryňyzy ýok ediň.

Onlaýn hyzmatdaşlyk, “Sniper Assassin” re modeiminde ilkinji gezek “Hitman” seriýasyna gelýär, bu oýunçylara nyşanlary we janpenalaryny uzak aralykdan utgaşdyrylan mergen oklary bilen ýok etmegi tabşyrýar. Bäsdeşlik duýýarsyňyzmy? Düşünjeli Ghost re iniminde garşydaşyňyzdan 5 nyşany ýok etmek üçin ýaryş.

- HITMAN-yň baýrakly ilkinji möwsüminden ähli missiýalar we ýerler
- “Sabyrly nol” bonus kampaniýasy
- 3 sany täze temaly eskalasiýa şertnamasy
- 3 sany täze eşik
- 3 sany täze ýarag

 • Reanr
  • Hereket
  • Atyş

 • Çykan senesi
  2016-njy ýylyň 11-nji marty
 • Öndüriji
  • IO interaktiw

 • Neşirçi
  • IO interaktiw

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Hitman (v1.15.0) Mugt göçürip almak

  Hitman (v1.15.0) Mugt göçürip almak

  Hitman (v1.15.0) Mugt göçürip almak

  Hitman (v1.15.0) Mugt göçürip almak

  Hitman (v1.15.0) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  OS 64-bit Windows 7/64-bit Windows 8 (8.1) ýa-da Windows 10


 • Prosessor:

  Intel CPU Core i7 3770 3,4 GHz / AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz


 • Ram:

  8 GB RAM


 • Saklama:

  50 GB elýeterli ýer


 • Grafika kartasy:

  Nvidia GPU GeForce GTX 770 / AMD GPU Radeon R9 290


 • Oýun nädip gurulmalyHitman (v1.15.0)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunHitman (v1.15.0) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz