Highrise City (v1.0.4)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Fourexo güýmenje

Neşir ediji: 13-nji dekabry

Çykan senesi: 2022-nji ýylyň 24-nji marty

Reanr: Strategiýa, Simulýasiýa, Gurluşyk, Dolandyryş, Açyk dünýä

Topar we oýun hakda

Elbetde, oýunçy hökmünde deňeşdirersiňiz Highrise City beýleki oýunlar bilen. Oýuny beýleki şäher gurluşykçylary bilen deňeşdirýän bolsaňyz, esasy ünsüňizi ýadyňyzdan çykarmaň Highrise City önümçilik zynjyrlarydyr - bularyň netijeleri barha ösýän şähere alyp barar. Oýun adaty şäher gurluşykçysy däl, ýöne ykdysadyýet simulýasiýalaryna güýçli täsir edýär. Kiçijik topar tarapyndan soňky 8 ýylda höwes taslamasy hökmünde işlenip düzüldi, 7 ýyl bolsa oýun bir adam taslamasydy.

Geliň, şäher ösdüreliň!

Highrise City Ykdysadyýeti we çeşmeleri dolandyrmak ugruny giňeldýän “City Simulations & Tycoon” oýunlarynda täze aýlaw hödürleýär. Çylşyrymly çeşmä esaslanýan ykdysadyýet ulgamy bilen baýlaşdyrylan reanrda häzirki zaman tejribesini başdan geçiriň. Highrise City täze we gyzykly usullar bilen iki resanry birleşdirýär: Şäher gurluşykçylary we adaty Ykdysadyýet we çeşmeleri dolandyrmak simulýasiýalary. Highrise City size kyn oýun oýnamagy hödürleýär we janly we dem alýan şäher döretmek üçin zerur ähli mümkinçilikleri we gurallary berýär. Şäheriňize üns beriň we ony ullakan Metropolda ösdüriň!

Esasy aýratynlyklar:

 • Her şäherde bir milliona çenli ilat ýaşaýar
 • 5 dürli ilat synpy
 • 250-den gowrak esasy bina
 • 50 dürli çeşme
 • Her şäherde 30.000-e çenli bina
 • Her sahnada 5.000-e çenli awtoulag we ulag (we şäherde 20.000)
 • Sahna üçin 20.000 adam (we şäherde 1 million simulýasiýa)
 • Kartada 196 inedördül km mümkin bolan oýun meýdançasy
 • Täze başlanlar we ösen oýunçylar üçin sazlanylýan kynçylyk derejeleri
 • Kanunlar we tehnologiýa gözlegleri bilen şäheri abadanlaşdyryň
 • Ykdysadyýetiňizi deňleşdirmek üçin çeşme söwdasy
 • Binalaryň, awtoulaglaryň ýa-da raýatlaryň sany üçin çägi ýok

SURATLAR

Highrise City (v1.0.4) Mugt göçürip almak

Highrise City (v1.0.4) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i7 4770 @ 3.5Ghz
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 760
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 30 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Ryzen 9 3900X @ 3800MHz
 • Oryat: 32 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 1080 Ti / Radeon RX 5700 XT
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 30 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyHighrise City (v1.0.4)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunHighrise City (v1.0.4) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz