Highlands

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Burrito studiýasy

Neşir ediji: Burrito studiýasy

Çykan senesi: 2015-nji ýylyň 21-nji apreli

Reanr: Strategiýa, RPG, öwrüm esasly

Daglyklar oýunçylaryň saýlamagy we karar bermegi, sürgüne gaýdyp geljekdigini ýa-da duşmanlaryny ýok etmek üçin ýeňiş bilen ýöriş etjekdigini kesgitleýän özboluşly öwrüm esasly strategiki tejribe.

Watanlaryndan sürgün edilip, ýeňlişe sezewar bolan köp sanly kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz boldy Daglyklar goşun gurmak we syrly serkerdeler toparyndan we mehaniki goşunyndan dogry bolan zatlary yzyna almak tabşyrylýar. Bu asylly ýolbaşçylar oýunda güýçlenmek we öňe gitmek üçin goşunynyň we ilatynyň iýmit, ýarag, esger we beýleki çeşmeler ýaly möhüm taraplaryny dolandyrarlar.

Geçip barýarkalar, aýratyn gahrymanlaryň öz pozisiýalaryny berkitmek üçin başarnyklaryny ulanyp boljak täze sebitleri we önümçilik ýerlerini açarlar. Täze ugurlary öňe sürmek we häkimiýete gaýdyp barmak üçin haýsy pudaklary ýeňip, duşmandan ýüz öwürmelidigini paýhasly saýlaň.

Esasy aýratynlyklar:

 • Alty setleriň ýerine el bilen çekilen gurşawdan ybarat dem alyş sazlamasy
 • Söweşler we çeşmeleri dolandyrmak bilen öwrüm esasly strategiýa oýny, karar bermäge gönükdirilendir
 • Asimmetrik oýun
 • Bölümler aýratyn häsiýetleri, başarnyklary we hekaýalary bolan aýratyn gahrymanlardyr
 • 4 Aýratyn häsiýet synplary:
 • Söweşijiler: pudaklary goraň we hüjüm ediň
 • Mehanika: pudaklary we senet önümlerini berkitmek (goramak)
 • Leadersolbaşçylar: çeşmeleri ýygnamak we täze gahrymanlar toplamak üçin ilaty guraň
 • Akademikler: goşunlary bejermek we dürli meselelerde kömek etmek
 • Harytlary ýasamak ulgamy
 • Hekaýa esaslanýar
 • Öwrenmek aňsat, özleşdirmek kyn!

SURATLAR

Highlands Mugt göçürip almak

Highlands Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7 ýa-da has soňraky
 • Prosessor: 1,7 GGs iki ýadroly
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: DirectX 9.0c gabat gelýän grafiki karta
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklama: 3 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX 9.0c gabat gelýär


Oýun nädip gurulmalyHighlands

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunHighlands gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz