Hero of the Demon

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Mousou Endemik

Neşirçi: OTAKU meýilnamasy

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 13-nji awgusty

Reanr: Anime, RPG, Başdan geçirmeler

The Jynlaryň gahrymany O, OTAKU meýilnamasy tarapyndan neşir edilen Mousou Endemic developed 妄想 エ ン デ developed developed by tarapyndan işlenip düzülen RPG.

Bu oýunda şekillendirilen gahrymanlaryň hemmesi 18 ýaş we ondan uly.

Hekaýa

Iki ýüz ýyl geçdi, Jynlar şasy gaýtadan direldi.

Şol bir wagtyň özünde-de jynlar gozgalaň turuzmak pursatlaryndan peýdalanyp başladylar. Başdangeçirijileriň barlygy sebäpli parahatçylyk dowam etdi. Emma jyn şasy ahyrsoňy howp.

Uly gylyçly gök saçly baş gahryman, täze başdan geçiren, ýöne diňe Warcraft-ny ýok etmek ukyby bar. Günleriň birinde syrly sesiň çakylygy sebäpli, Jyn şasyna garşy haçly ýörişe başlady.

Baş gahryman başdan geçirilýän ýolda dürli jynsdaky jynly gyzlar bilen yzly-yzyna duşuşýar. Olaryň arasynda pişik, tilki, elf we ş.m. ýaly dürli keşpler bar.

Esasy aýratynlyklar:

 • Klassiki J-RPG
 • Gahrymanlary söýmek ulgamy
 • Söweş wagtynda täze endikleri öwreniň
 • Herohli gahrymanlar üçin äýnek ON / OFF
 • Enemieshli duşmanlary ýoldaş edip bolar

SURATLAR

Hero of the Demon Mugt göçürip almak

Hero of the Demon Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: 7/8 / 8.1 / 10
 • Prosessor: 2+ GHz prosessor
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: DirectX 9 / OpenGL 4.1 ukyply GPU
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklanylýan ýer: 2 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: 8 / 8.1 / 10
 • Prosessor: 3+ GHz prosessor
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: WebGL tizlenmegi üçin zerur OpenGL ES 2.0 enjam draýwer goldawy. (AMD katalizator 10.9, nVidia 358.50)
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklanylýan ýer: 4 GB elýeterli ýer


Oýun nädip gurulmalyHero of the Demon

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunHero of the Demon gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz