Hentai Waifu 101

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: SeedWall

Neşir ediji: SeedWall

Çykan senesi: 15-nji iýul, 2020-nji ýyl

Reanr: Atyjy, Hereket, Anime, Başdan geçirmeler, ýalaňaçlyk

Hentai Waifu 101 üçünji adam atyjy oýun.

Birnäçe kartada dürli ukyply seksi duşmanlary ýeňmeli bolarsyňyz.

Haýsy ikinji maksatlar size garaşýar!

Müsürde, Japanaponiýada we ABŞ-da ajaýyp tejribe!

Esasy aýratynlyklar:

 • Tolgundyryjy mazmun ýelim we döş fizikasy!
 • Şatlanmak üçin 5 kamera burçy (SeedWall oýunçylaryna mälim ^ _ ^)
 • Söweşmezden lezzet almak üçin oýun rejimi
 • Ot açýan ýaraglar (Assault tüpeňi, tüpeň, mergen, lazer tüpeňi, raketa atyjy)
 • Dürli ukyply dürli AI
 • Ikinji maksatlar

SURATLAR

Hentai Waifu 101 Mugt göçürip almak

Hentai Waifu 101 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10
 • Prosessor: 2GHz prosessor ýa-da has gowusy
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 660 ýa-da AMD R9 270
 • Saklanylýan ýer: 4 GB elýeterli ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10
 • Prosessor: Intel I3 ýa-da şoňa deň
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 750 TI ýa-da AMD R9 280X ýa-da has gowusy
 • Saklanylýan ýer: 4 GB elýeterli ýer


Oýun nädip gurulmalyHentai Waifu 101

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunHentai Waifu 101 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz