Heavy Rain

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Güýçli ýagyş mugt göçürip alyň, başdan geçiriň psihologiki sansyz öwrümler we öwrümler bilen doldurylan triller. Aw diňe “Origami Killer” ady bilen tanalýan ganhor üçin dowam edýär. Dört simwol, hersi öz ugruna eýerip, ganhoryň öňüni almak üçin umytsyz synanyşykda gatnaşmalydyr täze pidany talap edýär.

Agyr ýagyş interaktiw drama we hereket-başdan geçirme oýny, onda oýunçy üçünji şahsyň nukdaýnazaryndan dört dürli keşbi dolandyrýar. Her oýnalýan gahryman, şahany döredýän oýunçynyň hereketlerine baglylykda ölüp biler hekaýa bu ýagdaýlarda oýunçy çalt wagt hadysalary bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Oýun bölünýär köp sahna, hersi nyşanlaryň birine gönükdirilen. Resident Evil HD

Saklamak R2 hereket edýär nyşan öňe we çep analog taýajyk ugry dolandyrýar. Daşky gurşaw bilen özara täsir ekrana, kontekste duýgur görkezmeleri basmak, dogry analog taýagy ulanmak we ýerine ýetirmek arkaly amala aşyrylýar Sixaxis gözegçilik hereketleri “DualShock 3” ýa-da “4” bilen, oýunçynyň oýun wagtynda islendik wagtda üýtgedip biljek kynçylyk derejeleri hem bar. Bölümi saýlaýan ekran sahnalary täzeden oýnamak funksiýasyny hödürleýär. “PlayStation Move” bilen pleýer ýa-da hereketi ulanýar we nawigasiýa dolandyryjylaryýa-da DualShock we hereket dolandyryjylar.

 • 4 simwol4 perspektiwalar: Bu baýrakly hekaýa size buýruk berýär 4 aýratyn nyşan Her kim öz ugruny yzarlaýar, ýitirim bolan adamy umytsyz gözleýär.
 • Elýeterli we duýgur dolandyryşlar: Adaty oýnamak usullary bilen çäklenmeýär, ýönekeý HUD sizi hekaýanyň kyssasyna çuňňur çümdürýär we joýstikler ýa-da syçanjyk we klawiatura bilen halaýan oýunçylaryna gözegçilik hödürleýär.
 • Kompýuter üçin doly optimallaşdyrylan: Asyl ady, başda PlayStation konsollar, 4K durulyk, giň ekran (21: 9) sazlaşyklylygy we sekuntda 60 kadr ýaly ajaýyp grafika bilen kompýuterde gelýär.
 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 18-nji iýuny
 • Öndüriji
  • Kwantiki arzuw

 • Neşirçi
  • Kwantiki arzuw

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Heavy Rain Mugt göçürip almak

  Heavy Rain Mugt göçürip almak

  Heavy Rain Mugt göçürip almak

  Heavy Rain Mugt göçürip almak

  Heavy Rain Mugt göçürip almak

  Heavy Rain Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7


 • Prosessor:

  Intel Core i5-6600K @ 3.5GHz


 • Ram:

  8 GB


 • Saklama:

  30 GB


 • Grafika:

  Nvidia GeForce GTX 970


 • Oýun nädip gurulmalyHeavy Rain

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunHeavy Rain gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz