Heaven Island Life

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Fabio Ferrara

Neşir ediji: Çubbi Piksel

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 20-nji apreli

Reanr: Simulýasiýa, VR

“Jennet adasynyň durmuşy”, ajaýyp ýerleri öwrenip boljak HTC Vive üçin döredilen tejribe. Daşky gurşaw üçin ylham, Renzo Pianino dizaýnlaryndan we abadançylygyň möhüm ähmiýete eýe bolan “Binagärlik lezzetiniň gelip çykyşy” kitabyndan gelýär.

Bu täzelenen wersiýada, “Janyň dolandyryjylary” -nyň kömegi bilen daşky gurşawdaky köp zatlar bilen täsirleşip bilersiňiz.

- Dogry gözegçilik ediji (trigger) bilen adanyň dürli ýerlerine teleport edip bilersiňiz

- Çep gözegçi (trigger) bilen zen baglaryny döretmek ýa-da deňze taşlamak üçin ulanyp boljak daşlary döredip bilersiňiz.

DUNDURYŞ: Oýun diňe HTC Vive bilen işleýär.

SURATLAR

Heaven Island Life Mugt göçürip almak

Heaven Island Life Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1 ýa-da has soňraky Windows 10
  • Prosessor: CPU: Intel i5-4590, AMD FX 8350 ekwiwalent ýa-da has gowy
  • Oryat: 4 GB RAM
  • Grafika: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 ekwiwalent ýa-da has gowusy
  • Saklanylýan ýer: 400 MB boş ýer
  • Goşmaça bellikler: Diňe jan ediň!


Oýun nädip gurulmalyHeaven Island Life

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunHeaven Island Life gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz