Hearts of Iron IV Waking the Tiger Incl Updates-CODEX

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Europeewropa söweşe birnäçe ýyl galanda Japanaponiýanyň imperiýa ambisiýalary bölünen Hytaý Respublikasyny nyşana aldy. Syýasy ysmaz we asyrlar boýy amatly ösüş sebäpli maýyp bolan Hytaý henizem iteklänok. Uly işçi güýji we ägirt uly ätiýaçlyklar bilen, ägirt uly gury ýer meýdançasyny agzamaly däl, Hytaý Respublikasy we onuň wagtlaýyn ýarany Maonyň ýolbaşçylygyndaky kommunistler başga bir çozuşa garşy durup bilerler. Galyberse-de, gaty köp boldy.

Igerolbars oýanmak Paradoks Ösüş studiýasynyň meşhur Ikinji jahan urşy strategiýasy söweşi, Demir ýürekleri IV. Bu giňeliş, ähli oýunçylar üçin täze oýun oýnamak mümkinçiliklerini goşýar we adamzat taryhynda iň ganly söweşiň Aziýa frontuna aýratyn üns berýär.

Oýunyň ady: Giňelmek - Demiriň ýürekleri IV: igerolbarsy oýarmak
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/702350/
Reanrlar: Simulýasiýa, strategiýa
Işläp düzüjiler: Paradoks ösüş studiýasy
Neşirçi: Paradoks interaktiw
Çykan senesi: 2018-nji ýylyň 8-nji marty

Demir IV ýürekler Tiger-CODEX + 1.5.2 täzelenmesini oýarmak | 1.5.3 täzelenme | 1.5.4 täzelenme

SIZE: 1,94 GB

BELLIKLER: Bu goýberiş özbaşdak we ozal çykarylan mazmuny öz içine alýar.

INGeke-täk çyzyklar

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

Hearts of Iron IV Waking the Tiger Incl Updates-CODEX Mugt göçürip almak

Hearts of Iron IV Waking the Tiger Incl Updates-CODEX Mugt göçürip almak

Hearts of Iron IV Waking the Tiger Incl Updates-CODEX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7 64 bitli ýa-da has täze
 • Prosessor: Intel Core 2 Quad Q9400 @ 2.66 GHz / AMD Athlon II X4 650 @ 3.20 GHz
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: ATI Radeon HD 5850 ýa-da 1GB VRAM bilen NVIDIA GeForce GTX470
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklama: 2 GB boş ýer
 • Ses kartasy: Göni X gabat gelýän ses kartasy.
 • Goşmaça bellikler ↓: Syçan we klawiatura hökmany. / Iki öndürijiden iň soňky elýeterli WHQL sürüjileri / Köp oýunçy üçin Internet birikmesi ýa-da LAN, köp oýunçy re modeiminde başga 32 oýunçy.

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7 64 bitli ýa-da has täze
 • Prosessor: Intel Core i5 750 @ 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 955 @ 3.20 GHz
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: 2 Gb VRAM bilen ATI Radeon HD 6950 ýa-da NVIDIA GeForce GTX570
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklama: 2 GB boş ýer
 • Ses kartasy: Göni X gabat gelýän ses kartasy.
 • Goşmaça bellikler ↓: Syçan we klawiatura hökmany. / Iki öndürijiden iň soňky elýeterli WHQL sürüjileri / Köp oýunçy üçin Internet birikmesi ýa-da LAN, köp oýunçy re modeiminde başga 32 oýunçy.

Oýun nädip gurulmalyHearts of Iron IV Waking the Tiger Incl Updates-CODEX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunHearts of Iron IV Waking the Tiger Incl Updates-CODEX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz