Haven v1.0.198-GOG

LINKLERI OWüklemäge gidiň


Söýgi hakykatdanam hemmesini ýeňýärmi?

Yuu we Keý, bilýän zatlarynyň hemmesini taşlap, unudylan planeta gaçdylar.

Näbelli dünýäde mesgen tutan bir wagtyň özünde iki aşyk oýnaň. Gämiňizi düzeltmek we amatly jaý etmek üçin bölekler we material gözleýän planetany öwreniň. Nahar bişirip ýörkäňiz, ertesi günüňize ýetmek üçin gymmatly çeşmeler ýygnap, gündelik durmuşyň pursatlaryndan lezzet alyň.
Söweşdäki hereketleri sinhronlamak, iň oňat wagty we ritmi tapmak, şol bir wagtyň özünde iki gahrymany dolandyrmak we olary we gatnaşyklaryny dowam etdirmek üçin göreşmek bilen sizi bölmäge synanyşýanlara garşy göreşiň.

Bu garaşylmadyk RPG başdan geçirmesinde, tanymal sazanda DANGER-iň tolgundyryjy ses ýazgysyndan lezzet alýan wagtyňyz owadan we durnuksyz planetany öwreniň.

Esasy aýratynlyklary:

 • Böleklere bölünen planetany gözden geçirip, duşmanlary goramak ýa-da gatnaşyklaryňyzy gurmak bilen bir wagtda iki simwol oýnaň
 • Bile bolmak üçin gurban bermegiň nämäni saýlamalydygyny we söýgi üçin başga zatlardan ýüz öwürmäge taýyn bolsaňyz
 • Bu hyýaly planetany gözden geçirip, gizlin ýerleri açanyňyzda otlaryň üstünden süýşüň, akymy ýygnaň we posy arassalaň
 • Dost we duşman bolan planetanyň jandarlary bilen tanyş
 • Hakyky wagtda iki gahryman ýaly söweşiň we taktiki many we wagta bil baglaň
 • Romantiki kosmos başdan geçirmesine, dürli kynçylyklara garşy bilelikde durmaga synanyşýan iki aşykyň dessanyna çümüň
 • Matureakyn gatnaşykda, kämillik we degişme bilen baglanyşykly jübütleri oýnaň
 • Derrew oýnamak, elýeterli, işli günüň dowamynda arakesme, ýylgyrjak oýun
 • Dostuňyz ýa-da romantik ýoldaşyňyz bilen oýnap boljak ýeke-täk oýun: ikinji oýunçy başdan geçirmeleri paýlaşmak üçin ýerli kooperatiwde islendik wagt goşulyp ýa-da taşlap biler. Hyzmatdaş oýnamak üçin iki gözegçi gerek.
 • Meşhur elektro sazanda DANGER-iň asyl ses ýazgysy oýnuň emosional tejribesini güýçlendirýär.

 • Oýunyň ady: Haven
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/983970/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/haven/result/
 • Reanr: Başdan geçirmeler, Indie, RPG
 • Öndüriji: Oýun bişirijiler
 • Neşirçi: Oýun bişirijiler
 • Çykan senesi: 2020-nji ýylyň 3-nji dekabry

Haven v1.0.198-GOG

SIZE: 3.53 GB


SURATLAR

Haven v1.0.198-GOG Mugt göçürip almak

Haven v1.0.198-GOG Mugt göçürip almak

Haven v1.0.198-GOG Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7, 8, 10
 • Prosessor: Intel Core i3 / AMD Phenom II X4
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 650 / AMD R7 250 (1GB VRAM min)
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 5 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: Dolandyryjy goldaýar we maslahat berilýär. Hyzmatdaş oýnamak üçin iki gözegçi gerek.

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär

Oýun nädip gurulmalyHaven v1.0.198-GOG

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunHaven v1.0.198-GOG gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz