Harem Hotel v0.13

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Baş gahryman “özi üçin” myhmanhananyň mirasdüşeri bolýar. Myhmanlaryň şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi we howpsuzlygy gazanmak üçin ulanýan köçesinden bu ýere baryp bolmaýar. Oýun 8 sany ýaş aýal bu edaranyň üçeginiň aşagyna giren pursatyndan başlaýar. Bu, oýunçylaryň gatnaşmaly, palatany synlamaga we ýol görkezmeli ösüşler zynjyryny başlaýar. 8 sany owadan aýalyň ýaşaýan myhmanhanasy bolan “Harem myhmanhanasyna” miras galypdyňyz! Myhmanhanany täzeläň, gyzlar bilen dostluk guruň, hekaýalaryna eýeriň we olara tälim beriň. “Harem” myhmanhanasynda ýüzlerçe doly animasiýa we doly senzurasyz hapa sahnalar, gurmak we açmak üçin köp sanly statistika we häsiýetler, ulanmaly eşikler, üýtgeşik keşpler we fetişler, 700-den gowrak üýtgeşik wakalar, 18,400-den gowrak surat we geljek ýollar bar. “Harem” myhmanhanasynyň kodlary barada bilmeli iň möhüm zadyňyz, myhmanhanada durmuşy döredýän gahrymanlaryň häsiýetlerini dolandyrmaga mümkinçilik berýän hilelerdir. Mundan başga-da, siz olar bilen pul gazanyp bilersiňiz we şeýlelik bilen rahat we artykmaç ömri töläp bilersiňiz ýa-da käbir goşmaça sahnalary açyp bilersiňiz.

Nyşanlary saýlamak: Oýundaky açylmaýan 10 agentiň haýsydyr birinden başlaň, 6 sany agent warianty we korporatiw howpsuzlygy bozmak üçin 6 başlangyç programma. Gurluşyklary çuňňur özleşdirmek: agentleri, zatlary, köpeltmeleri we programmalary ulanyp, daş-töweregiňize uýgunlaşyp, öz strategiýaňyzy döredeniňizde, her oýun oýnaýar. Tötänleýin döredilen dünýä: ýerler, howplar we talaňçylyk tötänleýin döredilýär, şonuň üçin her bir oýun oýnamagy düýpgöter tapawutlanýar we siz hiç wagt arkaýyn bolmaz. Öz oýun re modeimiňizi saýlaň: 5 dürli oýun rejimi we giň gerimli nesil görnüşleri bilen, her bir oýunçy isleýşi ýaly oýnap biler. Doly animasiýa kesilenler we ses: ýüzlerçe setir ses, ajaýyp animasiýa we doly animasiýa kesikleri bilen, çuňňur tejribe gazanmak üçin hiç hili çykdajy etmedik.

“Homeworld” oýunlary asyl ösüş toparynyň esasy agzalary bilen çuňňur özleşdirildi we höwesjeň janköýerler jemgyýetinden möhüm täsir we goldaw aldy. “Homeworld Remastered” ýygyndysy, “Relic” -iň meşhur kosmos strategiýasy oýunlary “Homeworld” we “Homeworld 2” häzirki zaman oýunçylara we iň täze çylşyrymly grafiki görkeziş tehnologiýasyny ulanyp, häzirki aktýorlar tarapyndan doly remaster edilen bal we täze, ýokary wepaly ses ýazgylary bilen tanyşdyrýar. Mugt bonus hökmünde bu ýygyndyda, Homeworld Classic we Homeworld 2 Classic-iň asyl, remaster edilmedik görnüşleri hem bar, asyl neşirleriň iň arassa görnüşini häzirki zaman operasiýa ulgamlaryna laýyklyk bilen gorap saklamak. Homeworld Remastered Collection Homeworld Remastered Steam Multiplayer-ä girmäge mümkinçilik berýär. . “Homeworld” we “Homeworld 2” üçin bäsdeşlikli köp oýunçy reesimleri, mazmuna (ýaryşlara, kartalara we oýun reesimlerine) we iki oýnuň kämilleşdirişlerine, aýratynlyklaryna we tehnologiýasyna girmäge mümkinçilik berýän bir merkezleşdirilen re intoime birleşdirildi, çäksiz bäsdeşlik köp oýunçy meýdançasyny oýnamaga mümkinçilik berer. epiki masştabda söweşler.

SURATLAR

Harem Hotel v0.13 Mugt göçürip almak

Harem Hotel v0.13 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 64 Bit / Windows 8 64 Bit / Windows 10 64 Bit
 • Prosessor: Iki ýadroly Pentium ýa-da şoňa meňzeş prosessor.
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Intel HD 2000 ýa-da şoňa meňzeş Grafika.
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 3.99 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyHarem Hotel v0.13

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunHarem Hotel v0.13 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz