Hammerting

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Mara öwrenilmedik daglarda Dwarven dag koloniýasyny dolandyryň. “Overworld” -da gapma-garşylyklar möwjeýärkä, öz saýlan ýaranlaryňyza şöhrat söweşinde kömek etmek üçin iň oňat ýaraglar we esbaplar bilen üpjün edeniňizde, hünär öwrenmeli, öwrenmeli we söweşmeli bolarsyňyz. Dawa üstünde dawa-jenjeliň möwjemegi bilen Derwüşler çuňňur öwrenmäge we ussat hünärmenler hökmünde öz ýaranlaryny goldamak üçin zerur zatlary öndürer we üpjün eder. Pespäl başlangyçlardan başlap, amallaryny çalt gurnamaly bir topar Derwüş bilen başlaýarsyňyz. Şeýle-de bolsa, öňe gidişiňizde kiçi urugyňyz giňelip, ussatlygy we premium ussatlygy bilen bütin dünýäde meşhur bolar. Theer ýüzündäki ýaranlaryň her hili haýyşy bolar.

Derwüşler ýakyn wagtda gelýän wampir goşunyna garşy köp sanly kümüş gylyç ýasamagy haýyş edip bilerler, ýa-da başga bir görnüşde, elf şazadanyň täç geýdirilmegi üçin olara ylahy hökümiň ​​rowaýaty göwher-altyn altyn täjini döretmek tabşyrylar +3 . “Overworld” zerurlygy bilen, her bir üstünlikli gowşuryş ýeňişe bir ädim ýakynlaşýar. Derwüşleriňiz ussatlyk bilen ösüp, binýadyňyz giňelip barýarka, el zähmetinden azat etmek üçin konweýer kemerlerini we liftleri guruň. Åglöfiň ajaýyp ata-babalary Wargskrewanyň kiçigöwünli terbiýesi bilen gapma-garşy gelýärmi? Gözlegçiňiz garaňkylykdan gorkýarmy? Ussat ussanyňyz “Ballmer Peak” -a ýetdimi? Üstünlige maksat ediniň we Derwüşleriňiziň güýçli taraplaryny, gowşak taraplaryny ulanyň. Her bir derwüş, öz durmuşynda bolup geçýän wakalara täsir edýändigi sebäpli, statistikasy, Derweniň nesilbaşysy, häsiýetleri, başarnyklary, enjamlary, hereketleri we başga-da köp zady kesgitleýär.

Her kim demir gylyç ýasap biler, ýöne diňe derwüşler otly Plazma demini satmak üçin, Kristal gowak aagondarhasyny gysyp biler, ony Andril Forge çenli gopar we… Demir gylyç +2 ýasamak üçin ulanyp biler. Çeňňegiň her gezek urmagy bilen, ökde Derwüş, has gowy we kämilleşdirilen enjamlar berip, möhüm netijäni gazanmak üçin has gowy mümkinçilige eýe. Olaryň aýdyşy ýaly - “Bagty batyrgaýlygy goldaýar” we diňe iň çuňluklarda iň güýçli materiallary, iň yssy magmany, seýrek hazynalary, şeýle hem iň howply şertleri tapyp bilersiňiz. Iň çalt we iň ygtybarly ýoly kesgitlemek - we ýene-de ýokary çykmak - esasy alada, ýöne size kömek etmek üçin özboluşly Dwarven mehanizmleri bolar. Hammerting, ululykdaky lawalary ojaklaryňyza sokmak, hapa piwo demlemek, näbelli we başga zatlary ýakmak üçin ýakylýan fakelleri şahalara zyňmak üçin suwuk we fizika mehanikasyny görkezýär!

SURATLAR

Hammerting Mugt göçürip almak

Hammerting Mugt göçürip almak

Hammerting Mugt göçürip almak

Hammerting Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel ýadrosy i5-2300 | AMD Phenom II X6 1090T
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Nvidia GeForce GTX 660, 2 GB | AMD Radeon R7 360, 2 GB
 • Saklamak: 2 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyHammerting

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunHammerting gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz