Half Life Alyx v1.5.2

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Halfarym durmuş: Alyx, Valve tarapyndan işlenip düzülen we neşir edilen 2020-nji ýyldaky wirtual hakykat (VR). “Half-Life” (1998) we “Half-Life 2” (2004) wakalarynyň arasynda düzülen oýunçylar, keseki kombinata degişli super ýaragy ele almak üçin “Alyx Vance” -ni dolandyrýarlar. Oýunçylar daşky gurşaw bilen täsirleşmek we duşmanlara garşy göreşmek üçin VR-dan peýdalanýarlar, “Half-Life 2” -iň agyrlyk ýaragyna meňzeş zatlary dolandyrmak üçin “agyrlyk ellikleri” ulanýarlar. Fizika bulaşyklary, söweş, gözleg we diri galmak ýaly adaty ýarym durmuş elementleri gaýdyp gelýär elementleri.

Oýun Gordon Freimanyň “Half-Life 2” -e gaýdyp gelmezinden ozal bolup geçýär, oýunçylar Freemaniň ýarany Alys Wans bilen kakasy Eli Wans bilen Eartheri basyp alan keseki imperiýa kombinaty bilen söweşýär.[1] Dizaýner Deýwid Spaýer Alyksyň epizodiki oýun ýa-da gapdal hekaýa däldigini, “Lifearym durmuş 2 hekaýasynyň indiki bölegi”, “Half-Life 2” oýunçylarynyň üpjünçilik almak, interfeýsleri ulanmak, obýektleri zyňmak we VR ulanmak bilen uzynlygyndaky “ýarym durmuş hekaýasynyň indiki bölümi” bolandygyny aýtdy. söweşe gatnaşyň. Agyrlyk ýaragy ýaly

“Half-Life 2” -den agyrlyk güýji ellikleri oýunçylara agyrlyk güýjüni dolandyrmaga mümkinçilik berýär Gözleg, bulgur, söweş we hekaýa ýaly adaty ýarym durmuş elementleri bar, her bir ýarag bir el bilen ulanylyp bilner, sebäbi Walw oýunçylaryň eli erkin bolmagyny isledi dünýä bilen hemişe täsirleşiň. Oýun, ilkinji nobatda, ilkinji atyjy bolsa-da, saglyk we ok-däri has az bolansoň, diri galmak gorkunç reanrynyň elementlerini goşýar we garaşylmadyk gorkunç duşuşyklary öz içine alýar.

Öňki “Half-Life” oýny, 2-nji bölüm 2007-nji ýylda çykdy. “Half-Life” taslamalaryny ösdürmek üçin birnäçe gezek şowsuz synanyşyklardan soň, Walve uly göwrümli VR oýnuna bolan islegi ykrar edip, 2010-njy ýyllaryň ortalarynda VR bilen synag geçirip başlady. Portal ýaly dürli intellektual aýratynlyklaryny ulanyp, prototipler bilen synag edip, “Half-Life” -yň VR-a iň laýykdygyny anykladylar. Alyx, Valwiň taryhynda iň uly topar bolan 2016-njy ýylda Valve-iň täze Source 2 hereketlendirijisini ulanyp doly önümçilige başlady.

Halfarym durmuş: Alys, Valwiň “Half-Life” seriýasyna gaýdyp gelmegi. “Kombin” diýlip atlandyrylýan wagşy keseki ýaryşa garşy “Halfarym ömür” we “Halfarym durmuş” wakalarynyň arasynda döredilen mümkin bolmadyk söweşiň kyssasy. Alyks Wans ýaly oýnamak, adamzadyň ýaşamak üçin ýeke-täk mümkinçiligi. Gara Mesa wakasyndan bäri kombinatyň planetany dolandyrmagy diňe şäherlerde galan ilaty düzetmek bilen güýçlendi. Olaryň arasynda Eartheriň iň beýik alymlary bar: siz we kakaňyz doktor Eli Wans. Täze garşylygy esaslandyryjylar hökmünde gizlin ylmy işleriňizi dowam etdirdiňiz - tankydy gözlegleri geçirdiňiz we kombinata garşy çykmak üçin batyrgaý adamlar üçin bahasyna ýetip bolmajak gurallary döretdiňiz. Her gün duşmanyňyz hakda has köp zat öwrenýärsiňiz we her gün gowşaklygy tapmak ugrunda işleýärsiňiz.

SURATLAR

Half Life Alyx v1.5.2 Mugt göçürip almak

Half Life Alyx v1.5.2 Mugt göçürip almak

Half Life Alyx v1.5.2 Mugt göçürip almak

Half Life Alyx v1.5.2 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Core i5-7500 / Ryzen 5 1600
 • Oryat: 12 GB RAM
 • Grafika: GTX 1060 / RX 580 - 6GB VRAM
 • Oýun nädip gurulmalyHalf Life Alyx v1.5.2

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunHalf Life Alyx v1.5.2 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz