Half-life 2 Episode Two

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Half-Life® 2”: 2-nji bölüm, baýrakly we iň köp satylan “Half-Life®” başdan geçirmesini giňeldýän Walve tarapyndan döredilen täze oýunlaryň üçlügindäki ikinji. Doktor Gordon Freiman hökmünde iň soňky gezek Içerki galanyň näbelli mukdarda tupan dörände Alys Vans bilen 17-nji şäherden çykandygyny gördüňiz. Ikinji bölümde, Içerki galadan ogurlanan möhüm maglumat paketini garşydaş alymlaryň anklawyna gowşurmak üçin Ak tokaýdan geçip barýarka, birleşýän güýçlere garşy göreşmeli. Ikinji bölüm, täsin ýaraglar, ulaglar we täze dörän jandarlar bilen baýrakly “Half-Life” oýunlaryny giňeldýär. Islendik platforma, döwür üçin döredilen iň oňat oýunlaryň biri. Klapan şeýle berk fizika esasly oýun ýasady, takmynan iki onýyllykdan soň berk saklanýar. Grafika, şu wagt senesi bilen,

oýun goýberilenden soň birnäçe ýyllap öz wagtyndan öňde galdy. Fizika esasly gaýalar we oýun oýnamak häzirki wagtda deňeşdirip bolmaýar, ýeke-täk hakyky bäsdeş BotW tarapyndan hödürlenen fizika sandyk gutusy. Valw ýeňiji oýun aýlawyny asyl HL-den aldy we ýaňy goşdy - has agyr, has köp ýarag, has köp duşman, has uly karta, has gowy keşp modelleri, has gowy AI ... işlän zady alyp, özi bilen ylgady. Oýun ajaýyp franşizada ajaýyp dowamydyr. Hasam “Half-Life 2.” 2-nji bölüm, oýnuň şahsy halaýan wersiýasy, ýarym gysga, ýöne çyrany öz güýji çeşmesi hökmünde üýtgetdiler, bu çyranyň AUX GÜERJI, IZ, IMO BOLANOK BHopping wagtynda gaty çalt gitmegi halaýanlygym üçin ajaýyp, bu bolsa çyranyň indi sprint we / ýa-da kislorody ogurlamazlygyny aňladýar. Bu oýun “Half-Life 2” -iň IEST GOWY GÖRNÜŞ wersiýasydyr, men diňe uzakdan seredip, içki galanyň bir wagtlar duran gök portalyna seretmegi gowy görýärdim.

SURATLAR

Half-life 2 Episode Two Mugt göçürip almak

Half-life 2 Episode Two Mugt göçürip almak

Half-life 2 Episode Two Mugt göçürip almak

Half-life 2 Episode Two Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • Pentium 4 prosessor (3.0 GGs, ýa-da has gowusy), 1 Gb RAM, DirectX® 9 derejeli Grafika Karty, Windows® 7 (32/64 bit)
 • Oýun nädip gurulmalyHalf-life 2 Episode Two

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunHalf-life 2 Episode Two gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  GAMES-DATABASE.COM
  OWükiziz