HAITENAI RPG

LINKLERI OWüklemäge gidiň

HAITENAI RPG, Sary Gem tarapyndan işlenip düzülen we OTAKU meýilnamasy tarapyndan neşir edilen nusgawy RPG. Amneziýa gahrymany, tebigatyň syrly “Orbs” -iň güýji bilen goldanýan Dehaina dünýäsinde oýarýar. Allöne hemme zat gowy däl, sebäbi jynlaryň çozmagy deňagramlylyga howp salýar we Orbsyň güýji azalýar. Göz öňünde tutulan ýaşlar rowaýata öwrülen gahrymanyň eşigini alyp, bu asuda topraga howp salýan erbetlikleri ýeňmeli! Zenan gahrymanlaryň hiç biriniň eşik geýmeýän dünýäsinde bir adam akyl-paýhasyny, ýaragyny we beýleki ýaragyny dünýäni jeza güýçlerinden halas etmeli. Çynlakaýlykda, ulularyň zatlary bir gapdala, bu oýnuň klassiki rpg duýgusy meni haýran galdyrdy. Piksel sungaty ajaýyp. Sazy diňläp bolýar. Thinghli zat, başga bir şarpyk RPG Maker işi däl ýaly duýulýar. Birnäçe ýarag görnüşi bar. Adalatly ýylmaýjy. Şeýle hem BU üwürmek. Siz has erbet edip bilersiňiz. Iň gyzykly wagtlar, umuman, tejribä has gowy hyzmat edýän oýun gözleýän bolsaňyz, şa gyzyna we ýeňşine tüýs ýürekden maslahat berýärin.

Hekaýa esasly, garaşýan zatlarym hakda boldy, ýolda gyzykly öwrümler we öwrümler we muny görmek üçin ajaýyp keşpler. Gyzykly we dürli görnüşli aktýorlar, başdan geçirmelere gidýän geň adamlaryň ragtag toparynyň hemişe rahat duýgusyny berýär, aslynda halamaýan esasy agzalarym ýokdy. Reý we Laetika ýaly gahrymanlaryň arasyndaky tehnologiki we durmuş äheňindäki tapawudy görmek köp gyzykly ýa-da gülkünç söhbetdeşliklere ýol açdy. Käwagtlar dialog we kesikler meniň göwnüme bolmasa birneme dykyz bolup, topuň täzeden aýlanmagy üçin meni gyjyndyrýan ýaly duýýardym. Ilkibaşda ownuk ownuk gysgyçlaryň köpdügini aýdypdym. Az sanlyny sanamak üçin, belli bir element menýusynda x10-da ýokaryk ýa-da aşak aýlamak üçin sag / çepe basyp biljekdigiňizi bizar etmeýän bir zat tapdym, ýöne köplenç diňe ýokary we aşak aýlap bilersiňiz, bu gaty agyr iş boldy. element döretmäge çuňňur girip, tükeniksiz enjamlar bilen iş salyşanyňyzda.

Süzgüç ulgamy, netijede, belli bir faktorlary tapmak üçin enjamlar boýunça tertiplemek ýa-da diňe elipbiý boýunça saýlamak mümkin däldi. Oýun hem optimallaşdyrylanok, men şuňa meňzeş enjamlaryň arasynda 3060Ti-de işleýärin we oýun belli bir ýerlerde, umuman käbir şäherlerde we iki sany zindan / meýdan meýdançalarynda 30-40 sebite tarap 60fps-den aşak düşer. Şahsy hereketler hem dowam edip biljekdigimi gowy görýän, ýöne bu kiçijik zatlaryň üstüni ýetirensoň, oýundan lezzet aldym, netijede umumy tejribeden daşlaşmaga ýol bermedim. “Divine Force” jikme-jikliklere we zatlary owadan görkezmek üçin goşmaça jaňlara we jygyldyklara köp üns berýär, diňe oýun bu ýerde-de köp mümkinçilikleri ýitirýär. Oýundan lezzet almagyňyz, bu ownuk gahar-gazaplardan nädip seredip biljekdigiňize bagly bolup biler.

SURATLAR

HAITENAI RPG Mugt göçürip almak

HAITENAI RPG Mugt göçürip almak

HAITENAI RPG Mugt göçürip almak

HAITENAI RPG Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: 7/8 / 8.1 / 10
 • Prosessor: 2+ GGs prosessor
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: DirectX 9 / OpenGL 4.1 ukyply GPU
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklama: 1 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyHAITENAI RPG

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunHAITENAI RPG gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz