GWENT: Rogue Mage (v1.0.1)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

GWENT: Rogue Mage mugt göçürip almak Kompýuter oýny öňünden gurlan göni baglanyşykda ähli täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky dmg köp oýunçy.

GWENT: Rogue Mage, GWENT: The Witcher Kart oýny. Roguelike, bezeg we strategiýa oýunlarynyň elementlerini GWENT kartoçkalary bilen birleşdirýär. Geralt we beýleki jadygöýler ýüzlerçe ýyl öň aýlanyp başladylar KontinentSferalaryň birikmesi tükeniksiz hatar getirdi dünýädäki haýwanlar. Ynsanperwerlige garşy göreşmek üçin bir ýol gerekdi diri galmak üçin hüjüm edildi. Aaş we hyjuwly mage Alzuryň we ýoldaşy Liliniň syýahatyny yzarlaň howply gözleg elhenç howpy bir gezek ýok etjek janly ýarag döretmek. GWENT: Rogue Mage, GWENT: Witcher Card oýny. Roguelike, bezeg we strategiýa oýunlarynyň iň oňat elementlerini özboluşly mehanika bilen birleşdirýär GWENT kartoçkalary. Arcadegeddon

“Altyn Nekker” taslamasy bolanda ilkinji gezek yglan edildi, “Thronebreaker” görnüşli başga bir oýuna umyt etdim. Bu beýle däl, sebäbi kyssa elementleri has ýeňil, ýöne “Slay The Spire” roguelit elementleriniň “Witcher” -iň tanyş dünýäsine goşulmagy, hemmesi ajaýyp Gwent düzgüni (şeýle-de bolsa, Gwentden birneme kesildi köp oýunçy), ajaýyp ýeke oýunçy, kartoçka oýun tejribesini döredýär! “Monster Train”, “Spire Slay”, “Inscryption” -dan lezzet alýan bolsaňyz ýa-da “Witcher” -iň muşdagy bolsaňyz, muny almagy maslahat bererin. Şatlan. Gwent-iň birmeňzeş pleýer wersiýasy ajaýyp kart sungaty we oýunlaryň oýnuna ownuk üýtgeşmeler bilen gyzykly taktiki söweşler. Üç tapgyrdan ikisinde ýeňiş gazanmagyň ýerine indi garşydaşyňy diňe bir ýeňmeli.

 • Reanr
  • Strategiýa

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 7-nji iýuly
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  GWENT: Rogue Mage (v1.0.1) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows (8, 10)


 • Prosessor:

  Intel Core i3 6100 | AMD FX-6300


 • Ram:

  4 GB


 • Grafika:

  NVIDIA GeForce GTX 660 | AMD Radeon R7 265


 • Oýun nädip gurulmalyGWENT: Rogue Mage (v1.0.1)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunGWENT: Rogue Mage (v1.0.1) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz