Guts and Glory v1.0.1

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Gutlar we şöhrat mugt göçürip almak, oýun hakda kakasy we ogly münýär olaryň welosiped päsgelçilik päsgelçilikleri we beýleki gyzykly maşgala tejribeleri arkaly. Tarapyndan döredildi HakJak

Acearyş Üçin pellehana hemme zat seni öldürmäge synanyşýar. Dodge egirme pyçaklar, öldüriji pyçaklar, partlaýjy maddalar, týuretler we başgalar howplar Dürli gurşawda gurlan däli ýollarda gezmek. LOL we WTF we OMG-lerden doly oýun, şowsuzlyk ýeňiş ýaly gyzykly bolup biler. Özüňizi subut etmek üçin ediň ajaýyplyk. Gülki üçin et. Munuň üçin et şöhrat!

Bu ajaýyp oýun, dürli ulaglardan saýlap alýan oýunçylar, duzaklar, pyçaklar we minalar ýaly howply duzaklar we howplar bilen gaçyp, ýaryş meýdançasyna gidýän 3D simulýasiýa wideo oýny. Meýilleşdirilen ilkinji oýun rejesi “diri galmak ýaryş tejribesi”. “Happy Wheels”, “Turbo Dismount”, “Synaglar”, Mario Kart, “BeamNG” we hatda “Super Meat Boy” ýaly ylhamlar. Hapa 2

 • 70+ Resmi ýollar HakJak
 • 1000+ ussahananyň derejeleri we ösmegi!
 • Bilen 8 dürli fizika bilen işleýän ulag dinamiki zeper we weýran etmek
 • 100% ragdoll çapyksuwarlary, hakyky bölünişik, gan, göz, süňk we içegeler bilen! (muny öçürmek üçin goşmaça wariant ... ýa-da ýokary!)
 • Easyönekeý bug bilen oýun derejesindäki redaktor Seminar integrasiýasy
 • Köp sazlamalar we gözegçilik özleşdirmek wariantlary.
 • Şöhrat zallary: gazanan üstünlikleriňiz, G&G jemgyýetiniň agzalaryna we käbirleri üçin wirtual kubok otagy Pasha ýumurtgalary tapmak üçin
 • Meşhur YouTubers tarapyndan kamos we ses effektleri
 • Gutlar tarapyndan taýýarlanan tonna geň mazmun we Şöhrat jemgyýeti
 • 30+ özboluşly ses ýazgylary, ähli awtorlyk hukugy üçin amatly YouTube, Twitch, we ş.m.
 • Reanr
  • Tötänleýin
  • Acingaryş
  • Simulýasiýa

 • Çykan senesi
  2018-nji ýylyň 19-njy iýuly
 • Öndüriji
  • HakJak

 • Neşirçi
  • tinyBuild

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Guts and Glory v1.0.1 Mugt göçürip almak

  Guts and Glory v1.0.1 Mugt göçürip almak

  Guts and Glory v1.0.1 Mugt göçürip almak

  Guts and Glory v1.0.1 Mugt göçürip almak

  Guts and Glory v1.0.1 Mugt göçürip almak

  Guts and Glory v1.0.1 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7


 • Prosessor:

  i5 ýa-da has gowusy


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  6 GB


 • Grafika:

  GeForce GTX 750


 • Oýun nädip gurulmalyGuts and Glory v1.0.1

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunGuts and Glory v1.0.1 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  GAMES-DATABASE.COM
  OWükiziz