Grow Home (v0.17.10779)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öý mugt göçürip alyň, alanyňyzda çäksiz dyrmaşmak erkinligini başdan geçiriň BUD-a gözegçilik, planetasyny halas etmek üçin prosessual animasiýa roboty. Starsyldyzlara dik syýahatda äpet ösümlige gözegçilik edip, münüp, keseki dünýä arkaly öz ýoluňyzy dörediň.

“Grow Home” -de öz planetasyny halas etmek wezipesini ýerine ýetirýän robot BUD (Botanical Utility Droid) hökmünde oýnaýarsyňyz hasyl almak tohumlary äpet keseki ösümlik. Gözleginde BUD a owadan dünýä käbir geň ösümlikleriň we haýwanlaryň ýaşaýan ýüzýän adalary. Plantgirt ösümligi ösdüriň we has ýokary belentlige çykmak üçin özboluşly dyrmaşmak ukyplaryňyzy ulanyň, ýöne seresap boluň ... bir ýalňyş hereket we bu uzak ýol! GYZ GYZLAR

Prosessual animasiýa, täsin we çäklendirilmedik dyrmaşmak tejribesini döredip, BUD-yň ellerini özbaşdak hereket etmäge mümkinçilik berýär. Asmanda öz ýollaryňyzy döredeniňizde äpet keseki ösümlige ýol görkeziň we münüň. Hemme zat sen ösmek dyrmaşyp biler. Ony köpri, howpsuzlyk tory ýa-da çeper aňlatmagyň guraly hökmünde ulanyň. BUD-yň ukyplaryny artdyryp biljek kristallary awlap, ýygnap ýörkäňiz, keseki dünýäniň her bir ýerini öwreniň. Bu fiziki oýun meýdançasy we keseki ösümlikleriň köpüsinde gözlegiňizde size kömek edip biljek üýtgeşik häsiýetler bar.

 • Reanr
  • Başdan geçirmeler
  • Tötänleýin

 • Çykan senesi
  2015-nji ýylyň 4-nji fewraly
 • Öndüriji
  • Ubisoft

 • Neşirçi
  • Ubisoft

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Grow Home (v0.17.10779) Mugt göçürip almak

  Grow Home (v0.17.10779) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 8 / 8.1 (32 we 64bit ikisi hem)


 • Prosessor:

  Intel Core i3 550 @ 3.0 GHz


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  1 GB


 • Oýun nädip gurulmalyGrow Home (v0.17.10779)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunGrow Home (v0.17.10779) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz