GRIME (V1.1.54)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

GRIME Mugt göçürip almak rehimsiz hereket-başdan geçirme RPG görnüşini we işleýşini üýtgetmek üçin üýtgeýän janly ýaraglary görkezmek. Bu täsinligi ýyrtanyňyzda anatomiki dünýä, pidalaryňyzyň galyndylaryny gara deşik bilen siňdirmek, öý eýesine güýç berer.

Royok et… Absorb… Ös ... GRIME çalt we bagyşlaýjydyr Hereket-başdan geçirmeler RPG Onda görnüşi we işini üýtgedýän janly ýaraglar bilen duşmanlaryňyzy ezýärsiňiz, anatomiki elhençlik we hyjuw dünýäsini bölüp alanyňyzda gämiňizi berkitmek üçin galyndylaryny gara deşik bilen iýýärsiňiz. GRIME diňe özboluşly stiliňize has laýyk gelýän häsiýetleri täzeläp, öz islegiňize görä oýnamaga mümkinçilik berýär. Dürli ewokatiw gurşawdan geçip, ýaşaýjylary bilen duşuşyp, däliliginiň çeşmesini tapanyňyzda duşmany açmagyň birden köp usulynyň bardygyny görersiňiz. Aç syrly syrlar aglaýan gowaklarda we ýüz bilen örtülen çöllerde. Minara birleşiň

Organiki, birek-birege bagly dünýäde dürli siwilizasiýalarda beýleki dünýädäki gahrymanlar bilen tanşyň - bularyň hemmesi birkemsiz görkezilýär 3D. Dünýäniň özünden dörän duşmanlary we olary ýuwud. Duşmanlary jezalandyrmak bilen jezalandyryň hüjümler, olary ýerden ýa-da howadan döwüň we janly dünýäde söweşýän wagtyňyz güýjüňizi artdyrmak üçin siňdiriň. Söweş wagtynda görnüşi üýtgedýän janly jandarlardan ýasalan ýaraglary, gylyç gysmakdan başlap, gamçylara çenli çalyşyň. GRIME size diňe özüňize laýyk gelýän aýratynlyklary gowulaşdyrmaga mümkinçilik berýän köp oýun oýnamak erkinligini berýär. Dürli tanyş sazlamalarda gezip ýörkäňiz, olaryň ýaşaýjylary bilen duşuşyň we olaryň çeşmesini açyň däli, duşmany ýok etmegiň birden köp usulynyň bardygyny görersiňiz.

 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler
  • Söweş
  • RPG

 • Çykan senesi
  2021-nji ýylyň 2-nji awgusty
 • Öndüriji
  • Clover Bite

 • Neşirçi
  • Akupara oýunlary

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  GRIME (V1.1.54) Mugt göçürip almak

  GRIME (V1.1.54) Mugt göçürip almak

  GRIME (V1.1.54) Mugt göçürip almak

  GRIME (V1.1.54) Mugt göçürip almak

  GRIME (V1.1.54) Mugt göçürip almak

  GRIME (V1.1.54) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7


 • Prosessor:

  Intel i5 3470


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  10 GB


 • Grafika:

  nVidia GeForce 960


 • Oýun nädip gurulmalyGRIME (V1.1.54)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunGRIME (V1.1.54) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz