GRID Autosport v1.0.103.1840

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Grid Autosport” -da oýunçy, bir oýunçy Karyera re modeimi arkaly öz ýaryş karýerasyna başlamaga we gurmaga, köp oýunçy onlaýn re modeim arkaly internetdäki beýleki oýunçylar bilen ýaryşlara girmäge, ýaryş tejribesini sazlamaga mümkinçilik berýän ýaryş sürüjisi hökmünde çykyş edýär. zynjyr, ýaryş görnüşi, kynçylyk we ş.m.) bir oýunçy “Custom Cup” re throughimi arkaly öz isleglerine görä we köp oýunçy “Splitscreen” re throughimi arkaly biri-birine garşy oýnaň.[12] GRID seriýasyndaky bu gezek diňe onlaýn re inimde görkezilişi ýaly ýeke oýunçy karýerasynda Ulaglary özleşdirmegi görkezmeýän ilkinji wideo oýny. Hünär tertibi, oýunçy her gezek oýun ýaryş toparlarynyň tekliplerinden birini saýlamaly möwsümlere bölünýär. Toparlar, iň oňat işewür Ravenwest-i goşmak bilen, ýaryş sürüjisinden gaýdyp gelýär:

Grid - hersiniň dürli möwsüm maksatlary we hemaýatkäriň maksatlary bar, bu üstünlik gazanmak üçin alnanlardan başga oýunçylar üçin goşmaça tejribe ballaryny (XP) gazanýar.[13] Onlaýn ýaryş, “Codemasters” jemgyýetçilik merkezi bolan “RaceNet” -iň üsti bilen geçirilýär, onda oýunçylar ýaryş klublaryny döredip, ýaryşda we hemaýatkäriň maksatlaryny ýerine ýetirip, XP we nagt gazanyp bilerler, soňra gazançlaryny ulag satyn almak we kämilleşdirmek üçin ulanyp bilerler. Oýun goýberilenden kän wagt geçmänkä, “Codemasters” tarapyndan yglan edilen “RaceNet Challenges” atly belli kynçylyklar hem hödürlendi.

“Grid Autosport” ýaryş dersleri düşünjesini, täze waka kategoriýalaryna öwürýär. Bäş esasy kategoriýa bar: Syýahat, çydamlylyk, açyk tigir, sazlaýjy we köçe. Hünär re modeiminde, oýunçy bu kategoriýalaryň birinde belli bir wakany saýlaýar, her waka (ýaryşlaryň hatary) bir möwsümi düzýär.[12] Her dersde dürli awtoulaglar we ýaryş görnüşleri bar. Ikinjisine adaty ýaryşlar, teker köýnegi bilen çydamlylyk ýaryşlary, Wagt hüjümi wakalary, Drift wakalary we göçürip alyp bolýan mazmun hökmünde (DLC) - Wagt synaglary, Süýremek we nokat-nokat Sprint ýaryşlary girýär. Bularyň hemmesine “Custom Cup” re modeiminde hem girip bolýar, bu ýerde oýunçy “Checkpoint”, “Eliminator” we “Demolition Derbi” ýaly käbir aýratyn çärelere gatnaşmagy saýlap biler.

SURATLAR

GRID Autosport v1.0.103.1840 Mugt göçürip almak

GRID Autosport v1.0.103.1840 Mugt göçürip almak

GRID Autosport v1.0.103.1840 Mugt göçürip almak

GRID Autosport v1.0.103.1840 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7/8/10 X64
 • Prosessor: Intel Core 2 Duo ýa-da has uly
 • Oryat: 2 GB RAM ýa-da ondan uly
 • Grafika: NVIDIA GeForce 8000 seriýasy ýa-da has uly
 • Saklamak: 15 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyGRID Autosport v1.0.103.1840

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunGRID Autosport v1.0.103.1840 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz