Graduated

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Durmuş ýönekeý zat däl, çylşyrymly sungat. Oýunda, uly şäherdäki ak ýakaňyzdan ýüz öwrüp, täze durmuş başlamak üçin dostlaryňyzy yzarlap, deňiz ýakasyndaky kiçijik bir şähere gidýärsiňiz. Bu owadan kiçijik şäherçede adamlar mylaýym, asuda we rahat. Islegiňize görä her dürli iş edip bilersiňiz: şäher satyjysy, ferma dolandyrmak, çümdürijiler, deňizde balyk tutmak, adada ýer açmak, bu ýerde köp mümkinçilik bar we kem-kemden halaýan kiçijik awtoulagyňyz bolar, kottej, beýleki ýarysy we ajaýyp jaý. Öz howlularynda ekiş meýdanlarynda, pişikleri gorkuzyp, esaslara gaýdyp gelýär. Durmuş ýönekeý zat däl, çylşyrymly sungat. Bu ýerde, aşakda durmaly, her dürli hroniki kesellerden gaça durmak üçin aşgazanyňyza, keýpiňize we güýjüňize hemişe üns bermeli; iýmit we eşik kanagatlandyrmak üçin her dürli mümkinçilik gözläň; ýyldyzlara göz aýlamaly we özüňizi has gowy durmuşda ýaşamaga çalyşmaly, belki bu has uly jaý ýa-da has çuňňur başdan geçirmelerdir.

Maliýe azatlygyna ýetmezden ozal köp işlemeli bolarsyňyz! Satyjy, azyk önümlerini iberýän, taksi sürüjisi ýa-da dargadylan ýaşaýjy komissiýa bolsun, ýerde köp işlemek isleseňiz, elmydama durmuşyňyzy kem-kemden gowulaşdyryp, tygşytlap bilersiňiz we ahyrsoňy öňe gidip bilersiňiz. maliýe. Mugt! Göreş ýolunda-da iýmeli we ýylylyk geýmeli, gowy uklamaly we hezil etmeli. Öýüňizi gowy bezäň we hiç zat etmeseňiz mebel dükanyna gidiň, has gowy dynç alyp bilersiňiz we gowy dynç almak has gowy işlär; eşikleriňize üns beriň, howa şertlerine uýgunlaşyň, şeýle hem özüňizi göze ýakymly ediň, garaşylmadyk gazançlar bolup biler; garnyňyza çynlakaý serediň, günde üç nahar iýiň, gowy iýiň we özüňizi has sagdyn ediň; göreş wagtynda şäherde güýmenje tapmak zerur, şonuň üçin ony özüňiz üçin satyn almagy ýatdan çykarmaň.

Hiç wagt ýatdan çykaryp bolmajak zat, özüňi gowulaşdyrmak; wagtyň geçmegi bilen kem-kemden her dürli tejribe toplarsyňyz. Bu wagt öz başarnygyňyzyň çynlakaý ösdürilmegi aýratyn möhümdir we geljekdäki ösüş ýoluna gönüden-göni täsir eder; ahyrsoňy, köp halatlarda saýlamak zähmetden has möhümdir. Köp adamlar şäherdäki adamlar biperwaý we diňe gyssagly geçip barýarlar öýdýärler, ýöne size hakykatdanam dost gerek! Aýdylyşy ýaly, ýene bir dostuň ýene bir ýoly bar. Köp ýagdaýlarda, belki, dostuňyz bolmagy ýagdaýyňyzy möhüm ýagdaýa getirer. Dostlaryňyz bilen zynjyrlar durmuşyňyza garaşylmadyk garaşylmadyk zatlar getirip biler. Hiç kim ömrüniň ahyryna çenli işlemek islemeýär. Enougheterlik baýlyk toplansoň, nädip maýa goýmalydygy hakda pikirlenmeli. Özüňize umyt baglaýan kompaniýalarda paý satyn almagy saýlap bilersiňiz, ýöne degişli töwekgelçilikleri hem çekmeli bolarsyňyz; şeýle hem optimistik, pes satyn alyp, ýokary satýan häsiýetleri satyn alyp bilersiňiz; iýmit we geýim hakda alada edip bilmek üçin eliňizdäki gozgalmaýan emlägi kärendesine alyp bilersiňiz.

SURATLAR

Graduated Mugt göçürip almak

Graduated Mugt göçürip almak

Graduated Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: windows 7/8/10
 • Prosessor: 2,5 GGs +
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: GTX 650
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklamak: 1024 MB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyGraduated

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunGraduated gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!