Gordian Quest (v1.2.4)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Erbet gargyş ýurdy bozýar. Garaňkylyk höküm sürýär. Haýwanlar aýlanýar. Aldawçylar talaýarlar. Gorkaklar gaçýarlar. Gahrymanlar ýüze çykýar. Gahrymanlary bu ýykylan dünýäde galan zatlary halas etmek we ýamanlygyň köküni ýok etmek üçin başdan geçirmeli. Duşmanlaryňyzyň dyrnagyna düşersiňizmi ýa-da kararlaryňyzyň netijesi? “Gordian Quest” başlamakçy. Gordian Quest, Ultima we Jadygöý ýaly köne mekdep klassikleri tarapyndan ylhamlanan epiki RPG, palta gurmak we öwrüm esasly strategiki söweş ýaly häzirki zaman oýun düşünjelerini ulanýar. Gaty agyr missiýalara ýolbaşçylyk etmeli we dolandyrmaly boljak gahrymanlar partiýasyny döredersiňiz. Olara baglanyşyk gurmaga we olaryň arasynda täze başarnyklary tapmaga kömek ediň. Landserlere berlen näletleri aýyrmak we iň esasy ýamanlygy ýeňip geçmek üçin işleýän wagtyňyz gorkmaň we gaýduwsyz boluň. Üç Resul (Kampaniýa tertibi) - Häzirki “Early Access” wersiýasynda üç Resul bar, hersi 5 sagatdan gowrak wagt berýär. oýun oýnamak wagty. Dokuz gahryman - Häzirki wagtda oýunçylar ýedi dürli gahrymandan birini saýlap bilerler - hersiniň özboluşly synpy, ussatlygy we oýun oýnamagy bilen üç adamdan ybarat bir topar döredip, başdan geçirmeleri başdan geçirip bilerler. Gylyç, ruhany, garawul, kezzap, druid, jadygöý we barda bar.

Hundredsüzlerçe başarnyk - Gahrymanlaryň jemi 500-e golaý passiw we işjeň başarnyklary bar, olar oýunçylara halaýan taraklaryny tapmaga we düzmäge mümkinçilik berýän öwrüm esasly söweşlerde ýerleşdirilip bilner. Realm tertibi - Oýunyň hemişe üýtgeýän wersiýasyna öňünden aýdyp bolmajak howplar we baýraklar bilen garşy çykyň. Näçeräk gidip biljekdigiňize serediň ... PVP rejimi - Iň gowy görýän gahrymanlaryňyzy we başarnyklaryňyzy ulanyp, beýleki oýunçylar bilen dawa-jenjellere gatnaşyň.
Gahrymanlary türgenleşdiriň we enjamlaşdyryň - Gahrymanlar kämilleşdirilip, tälim alyp we başarnyklaryny ýokarlandyrmak üçin köp sanly ýarag, sowut we jadylanan çybyklar bilen enjamlaşdyrylyp bilner. Repokary gaýtalanma mümkinçiligi - Proseduralar boýunça döredilen kartalar we zindanlar we tötänleýin gahryman başarnyklary her oýny soňky oýundan tapawutlandyrýar. Dürli kynçylyk derejeleri - Dişleri dişlemek üçin gaty re modeim alyň ýa-da ölümiň diňe päsgelçilik bolan ýerinde has tötänleýin oýnaň. Talaň galore - Gahrymanlaryňyzyň ukyplaryny ýokarlandyrmak üçin syýahatyňyzda zatlary we ýadygärlikleri ýygnaň. Geljekde gahrymanlaryňyza ak pata berip biljek, şol bir wagtyň özünde nälet bilen maýyp bolup biljek syrly zatlara-da duşarsyňyz.

Geçiriş baýraklary we ösüş ulgamy - Näçe köp oýnasaňyz sylag alyň. Her gahryman bilen Resullaryň Işlerinde öňe gitmek, birneme has köp çeşme, zatlar bilen başlamaga ýa-da başlangyç otaglaryny üýtgetmek mümkinçiligini bermäge mümkinçilik berýär. Başdan geçirmeleriňiziň ugruny düzüň - Dürli toparlar bilen deňleşiň, gapdal gözleglere başlaň we netijede başdan geçirmeleriňizi möhüm kararlar bilen düzüň. Moreene bir akt - Tamamlanan oýunda öwrenmek üçin dört sany doly hereketler bolar - hersinde täze başarnyklar, gözlegler, ýadygärlikler, zatlar we NPC-ler bar. Her Kanun, esasy oýun tejribesini giňeldýän we baýlaşdyrýan täze oýun oýnamak mehanikasyny hödürlär. Has köp gahryman - Dünýäniň dürli künjeklerinden has köp gahryman bilen tanyşyň we täze partiýa taraklaryny we gatnaşyklaryny emele getiriň. Iň azyndan 10-16 gahrymanyň bolmagyna garaşýarys. Gatnaşyk ulgamy - Geljekdäki ösüş, gizlin birleşmek ukyplaryny açmak üçin partiýadaky gahrymanlaryň arasynda dostluk, bäsdeşlik, terbiýeçilik we hatda söýgi baglanyşyklaryny açyp boljak özboluşly ulgam döreder. Tükeniksiz re --im - Bu ýörite re modeim oýny hemişelik başdan geçirmä öwürýär we gözlemegi dowam etdirmäge, has köp haýwany öldürmäge we has köp gahryman, başarnyk, ýadygärlik we ýarag ýygnamaga mümkinçilik berýär.

SURATLAR

Gordian Quest (v1.2.4) Mugt göçürip almak

Gordian Quest (v1.2.4) Mugt göçürip almak

Gordian Quest (v1.2.4) Mugt göçürip almak

Gordian Quest (v1.2.4) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 ýa-da has ýokary
 • Prosessor: 2.0 Ghz
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: 1Gb wideo ýady
 • Saklamak: 1 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyGordian Quest (v1.2.4)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunGordian Quest (v1.2.4) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz