Goons Raid Her [v1.0.1] [The Architect]

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Goons mugt göçürip alýar, parodiýa meşhur AAA oýny. Anigit gadymy artefakt tapmakda kömek etmek üçin başdan geçirýän gyz tarapyndan hakyna tutulýar. Şeýle-de bolsa, ol onuň syrlaryny öwrenip, başga bir syrly teklip alanda, zatlar ýoýulýar. Simplönekeýleşdirilen mehanikanyň aýratynlyklary nusgawy Sierra oýunlary köp gözleg, hereket we saýlamalaryňyza esaslanyp gyzyň başdan geçirmelerini dolandyrmak üçin dürli mümkinçilikler bilen.

Uruş sebäpli heläkçilige uçran gündogar Slawýan ýurdy Çerniwiň üstünden düşýän iň soňky harby diri galmak tejribesi. On ýyllyk raýat urşundan soň, Terrorçylyk guramasy, "Uman doganlyk", gözegçiligi ele aldy. Sansyz bigünä raýat öldürildi. Iň erbet tarapy Çerniwiň ýaş aýallarywagşyçylyklardan has çuňňur ejir çekmek üçin gul boldular. Gulçulykdan gutulmagy başaran 24 ýaşly kollej okuwçysy Wiktoriýa ýaly oýnaň. Umytlaryň iň ujuny göterersiňiz we howply ýaşaýyş şertlerinden we terrorçylaryň awyndan halas bolarsyňyz. Çerniwiýalylaryň köpüsi ýykylansoň, hemmesini birleşdirmeli ýurduňyzyň aýallary.

Hasraty iýiň, agyryny içiň, başga bir gün ýaşamak üçin göreşiň. Çerniwiň aýal dogany hiç haçan boýun egmez terrorçylyk re regimeimi. Bu onuň soňky demine çenli söweşi. Harby derejeli diri galan hakyky gahryman göterýär uly jogapkärçilik. Diňe pistoletden we bir bölek çörekden başlap, rowaýatyňyz şu ýerden, terrorçylar we ýowuz gurşaw bilen başlaýar. Injuriesaralanmak, açlyk howpy abananda özüňize we goşunyňyza üns beriň, ýadawlyk we kesel.

 • Reanr
  • Ulular

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 6-njy ýanwary
 • Öndüriji
  • Binagär

 • Neşirçi
  • Binagär

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Goons Raid Her [v1.0.1] [The Architect] Mugt göçürip almak

  Goons Raid Her [v1.0.1] [The Architect] Mugt göçürip almak

  Goons Raid Her [v1.0.1] [The Architect] Mugt göçürip almak

  Goons Raid Her [v1.0.1] [The Architect] Mugt göçürip almak

  Goons Raid Her [v1.0.1] [The Architect] Mugt göçürip almak

  Goons Raid Her [v1.0.1] [The Architect] Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10


 • Prosessor:

  Intel goşa ýadro


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  2.00 GB


 • Oýun nädip gurulmalyGoons Raid Her [v1.0.1] [The Architect]

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunGoons Raid Her [v1.0.1] [The Architect] gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz