Golden Treasure The Great Green-PLAZA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

"Şübhesiz täsir galdyryjy" - Oýun şifri

"Görnüşe görä, oýun haýran galdyryjy" - thegamer.com

"Bu ýazgyny haladym ... Men gaty haýran" - Iňlis dili mugallymy oýnaýar

Gün siziň Ataňyzdyr. Earther seniň ejeňdir. Allhli zat siziň ýyrtyjyňyzdyr.

Altyn hazyna: Uly ýaşyl, adam däl ýaly saýlamalar, diri galmak we durmuş hakda el bilen boýalan oýun. Oýunçylar aagondarha roluny alýarlar we bürünç eýýamynda Eartheriň owadan we ölüm howply dünýäsinde kämillik ýoluny ýasap, çagalyk ýyllarynyň näzik we howply ýyllaryndan halas bolmalydyrlar.

Diri galmak üçin ýyrtyjy aw etmeli, agalyk etmek üçin beýleki aagdarhalara garşy göreşmeli, hazyna üçin ýerasty labyrintleri talamaly, çölüň uzak burçlaryny öwrenmeli we iň esasysy, Uly Greenaşyl we onuň köp ýaşaýjylary, guşlardan we haýwanlardan gadymylara çenli ösmeli we öwrenmeli; ruhlar. Enougheterlik derejede akylly we güýçli bolsaňyz, diňe dünýämiziň taryhyny we aagondarhanyň ykbalyny üýtgedip bilersiňiz.

Aýratynlyklary:

 • El bilen boýalan 100-den gowrak sahna
 • Gözleg üçin üç sany açyk dünýä
 • Müňlerçe saýlaw we birnäçe düýpgöter gutarnykly ahyrky
 • 70+ garşydaş we onlarça aýratyn ukyply doly söweş ulgamy
 • Özleşdirmek üçin dört sany esasy öwrediji ýol
 • Asyl 3 fazaly aw ulgamy; ýyrtyjyňy yzarla, yzarla we ýok et
 • Gözleg üçin ilkinji adam labyrintleri, hersiniň özboluşly hekaýasy we hazynalary bar
 • Onlarça täsin artefakt we açyljak gadymy syr

Mugt demo wersiýasy Prologue we oýnuň 1-nji bölümini, şol sanda asyl oýun oýnamagyň birnäçe sagadyny öz içine alýar. Hemişelik açylmaýan zatlar (Tarot kartoçkalary, haýwan ussatlygy we artefaktlar) doly oýna geçiriler.

Oýunyň ady: Altyn hazyna: Uly ýaşyl
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1065100/
Reanrlar: Başdan geçirmeler, Indie, RPG, Simulýasiýa
Işläp düzüjiler: Arzuw edýän gapy studiýalary
Neşirçi: Arzuw edýän gapy studiýalary
Çykan senesi: 17 Iýun, 2019

Altyn hazyna Uly ýaşyl-PLAZA

SIZE: 916 MB


SURATLAR

Golden Treasure The Great Green-PLAZA Mugt göçürip almak

Golden Treasure The Great Green-PLAZA Mugt göçürip almak

Golden Treasure The Great Green-PLAZA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7+
 • Prosessor: 1,6 GGs +
 • Oryat: 1 GB RAM
 • Grafika: 512MB Integrirlenen Çipset ýa-da has gowusy
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklama: 2 GB boş ýer

Oýun nädip gurulmalyGolden Treasure The Great Green-PLAZA

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunGolden Treasure The Great Green-PLAZA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz