GlassSmash 2

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Anvate oýunlary

Neşirçi: Oýun oýunlary

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 27-nji awgusty

Reanr: Enigma, Tötänleýin, Hack we Slash

GENRE

Bu, fizika we hakyky aýna bilen enigma oýnunyň dowamy, bu ýerde ähli aýna zatlary balyoz bilen döwmeli bolarsyňyz

OAMEUN

Zyňylýan ýerini saýlaň we balyoz bilen aýna zatlaryny döwüň. Winnereňijiniň gül dessesini almak üçin gyzyl aýnadan gaça durmak üçin belli bir synanyşyk bilen derejäni tamamlaň.

Esasy aýratynlyklar

Esasy aýratynlyklar:

 • Dürli atyş ýerleri
 • Innereňijiniň wenok ulgamy
 • Doly ekran / penjire re modeimi
 • Täze üýtgeşik derejeler
 • Hakyky fizika
 • Hakyky aýna

SURATLAR

GlassSmash 2 Mugt göçürip almak

GlassSmash 2 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows XP
 • Prosessor: Intel Pentium 4
 • Oryat: 512 MB RAM
 • Grafika: Intel HD Grafika
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklanylýan ýer: 60 MB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7 / Vista / 8 / 8.1 / 10
 • Prosessor: Intel Core i3
 • Oryat: 1 GB RAM
 • Grafika: Intel HD Grafika
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklanylýan ýer: 60 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyGlassSmash 2

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunGlassSmash 2 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz