Girlfight 2024 (v2.05)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Bu, hakyky täsirleri we geýimleri ýok etmek ulgamlaryny döredýän fiziki effektler bilen söweşýän gyz. Geliň, ýoldaşyňyz bilen garşydaş bilen göreşeliň we dyza çökýänçä ýeneliň! Bu “GirlFight 2024” -iň irki giriş wersiýasy. “Mortal Combat” we “Street Fighter” ýaly nusgawy söweş oýunlaryndan ylham aldy. Öwrenmek we oýnamak aňsat! Täze öwrenýänler öwrenmek aňsat. Elbetde, iň möhüm zat, gyzlaryňyzyň peýda bolanynda titremegi! Biziň ünsümiz doly real fizika esasly häsiýet + dinamiki saç + döşüň dyzmagy + eşikleriň döwülmegi! Döşüň hakyky fiziki täsiriniň täze dinamikasy. Siziň häsiýetiňiz eşik geýse-de, hereketiň has ygtybarly görnüşine täsir eder. Söweş oýunlarynyň arasynda iň kämil döwük ulgamy bolup biler we ähli eşikler ýyrtylyp bilner! Klassiki söweş ulgamy Ajaýyp kombinasiýa we ussatlyk ulgamy Bugda iň jynsly gyz söweş oýny, Boobs rejesi üçin ajaýyp fiziki täsiri Iň oňat eşik döwmek ulgamy Dürli oýun rejeleri! Has köp eşik we gyz häsiýetleri!

Esasanam sahnany üýtgedýän ok ugurlary bilen aýlanyp ýören köne enigma oýunlarynyň biri, gaty nostalgiki. Itsöne şeýle ýerine ýetirildi, nirä gitmelidigine düşünmek düýbünden agyry. Eger bu ýeterlik däl bolsa, onda ençeme adam hakykatdanam başarnykly däl. Nämäniň nämedigini bilmeli, eger gahrymanlardan birini tapmak islesem, häzirki hepdesini gözlemeli we şol ýerdäki gahrymanlary tapmak üçin Mars gününe düşmeli. Alýan ýeke-täk maglumatym, gözlegiň ýerleşýän ýeri, Marsyň resmi ybadathanasynda ýerleşýär. Bu oýun hakyky oýnalýan bölekden başga ähli tarapdan ajaýyp. Gollanmany ulanyň, ýok bolsa, üstünlik. Käwagt zyndanda gözleg dolandyryşlaryny alarsyňyz, ýöne beýleki wagtlarda hereket düwmeleri garaşýan zadyňyzy etmeýär. Çep / saga öwürmek isleýärsiňiz diýeliň, käwagt çep / sag düwmeler muny edýär, ýöne başga wagtlar häsiýetiňiz täze ýere geçýär. Soň bolsa dogry ýoldan gitmek üçin yza çekilmäge synanyşýarsyňyz,

Thenöne soň tötänleýin duşuşyklara başlaýarsyňyz, wagtyňyzy köp sarp edýärsiňiz we köplenç sizi biynjalyk edýär. Bu diňe aýlanmak üçin tygşytlamaly we täzeden ýüklemeli ýeke-täk oýun. Gapylaryň köpüsini basyp basyp bilersiňiz. Käbir gapylar tutawajy ýa-da açmak üçin giriş panelini basmagyňyzy talap edýär. Esasy elementi almak üçin sebiti öwrenmeli bolanyňyzda bu gapma-garşylyk käwagt kynçylyk döredýär. Zona girip biljekdigiňize düşünmeýärsiňiz, sebäbi gapy gulplanan ýaly görünýär, sebäbi basmak size girmeýär. Köp gutarmadyk we bulaşyk gözleg setirleri - Käbir gözlegler nirä barmalydygyňyz belli däl bolany üçin eşege agyrýar. Gutarylmadyk gözleg setirleri hasam erbet, sebäbi oýunçy hökmünde nirä gideniňizi we nirä gitmelidigiňizi ýada salmagyňyz mümkin däl.

SURATLAR

Girlfight 2024 (v2.05) Mugt göçürip almak

Girlfight 2024 (v2.05) Mugt göçürip almak

Girlfight 2024 (v2.05) Mugt göçürip almak

Girlfight 2024 (v2.05) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 ýa-da has ýokary
 • PROSESSOR: 3.4 Ghz ekwiwalent ýa-da has uly
 • RAM: 16 GB
 • Grafika: Nvidia 1080Ti GPU ýa-da has ýokary; ATI radeon RX we has ýokary
 • HABAR: 3 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyGirlfight 2024 (v2.05)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunGirlfight 2024 (v2.05) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz