Ghost Hunters Corp (Build 7688117 & Multiplayer)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Ghost Hunters Corp Mugt göçürip almak gorkunç elhenç oýun ýeke ýa-da 4 arwah awçy toparynda oýnamak. Olaryň wezipesi adaty bolmadyk jisimleri ýüze çykarmak we soň olary kowmak.

Ghost Hunters Corp. adatdan daşary filmlerden we seriýalardan ruhlanan gaty ekzorizm oýny. Arwah awçysynyň maksady, aw awlaýan ýerleri arassalamak bolar galalar, köşkler we taşlanan jaýlar. Şonuň üçin siziň ýaly köp arwah kesgitleýji enjam bolar EMF K2 detektor, ýygylyk analizatory, howp kesgitleýji, gözegçilik kameralary we ş.m. Howp ýüze çykarylandan soň, Neutron-Gun, mukaddes suw ýaly dürli obýektler we enjamlar arkaly size rugsat berjek ekzorizm protokoly bolar. , ýakymly ysly tütetgi, Tigr Göz daşy ... bu adatdan daşary zatlary yzyna gaýtarmak üçin jandarlar nireden gelýändikleri we tabşyrygyňyzyň üstünlikli bolmagyny kepillendirýärler. Gunarag ýaraglary

Aloneeke ýa-da toparlara çenli oýnaň 4 oýunçy hyzmatdaşlykda LAN ýa-da Bug dostlary, has howply we güýçli arwahlar. Ghost Hunters Corp, arwahlaryň dürli kategoriýalary bilen täsirleşmek üçin mikrofonyňyzy ulanmaga mümkinçilik berer. Olar sizi diňlärler we haýyşyňyza düşünerler, ýöne nerwine düşmezlik üçin seresap boluň! Pul gazanmak we tejribe toplamak üçin öz maksatlaryňyza üstünlikli ýetiň, bu bolsa barha gorkunç arwahlary ýok etmek üçin täze enjamlary we materiallary satyn almaga mümkinçilik berer. Arwahlaryň özüni alyp barşy, şeýle-de olaryň ekzorizmleri, her bir tarap üçin prosessual we ekzorizmler bilen döredilýär. Birnäçe topara bölünýärler köp maşgala, kölegeler, poltergeistler, Arwahlar, jynlar. Arwah awlamak we kowmak aňsat bolmaz, olar siziň bilen täsirleşer we hereketlerini hereketleriňize uýgunlaşdyrar.

Hakyky grafika bilen ýönekeý we arassa interfeýsiň dizaýnyna aýratyn üns berildi we 3D ses has gowy suwa çümdürmek üçin.

 • Reanr
  • Simulýasiýa

 • Çykan senesi
  2021-nji ýylyň 15-nji iýuly
 • Öndüriji
  • StudioGoupil

 • Neşirçi
  • StudioGoupil

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Ghost Hunters Corp (Build 7688117 & Multiplayer) Mugt göçürip almak

  Ghost Hunters Corp (Build 7688117 & Multiplayer) Mugt göçürip almak

  Ghost Hunters Corp (Build 7688117 & Multiplayer) Mugt göçürip almak

  Ghost Hunters Corp (Build 7688117 & Multiplayer) Mugt göçürip almak

  Ghost Hunters Corp (Build 7688117 & Multiplayer) Mugt göçürip almak

  Ghost Hunters Corp (Build 7688117 & Multiplayer) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10


 • Prosessor:

  i5-2500 ýa-da şoňa deň


 • Ram:

  8 GB


 • Saklama:

  20 GB


 • Grafika:

  NVIDIA GeForce GTX 1070 ýa-da şoňa deň


 • Oýun nädip gurulmalyGhost Hunters Corp (Build 7688117 & Multiplayer)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunGhost Hunters Corp (Build 7688117 & Multiplayer) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz