Get Packed: Fully Loaded

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Aý şöhlesi studiýalary

Neşir ediji: Coatsink

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 28-nji iýuly

Reanr: Hereket

Gaplaň: Doly ýüklendi 1-4 oýunçy üçin betbagtçylykdan we fizika esasly gyrgynçylykdan doly düşek kooperatiw aýyrmak oýnunyň giňeldilen neşiri.

Açgöz duz gazyp alýan kompaniýa Ditçlingtony ele alanda, soňky garym aýyrmalary duşmançylykly göçürilmeli.

Az wagt we has az seresaplylyk bilen, ragtag aýyrmak topary tutuş şäheri çalt göçürmek üçin işe başlaýar ... weýrançylyk, partlama we galyndy yzlaryny galdyrýar!

Doly ýüklendi ýük maşynyna täze mazmun goşýar, diýmek, gaplanmak we dostlaryňyz bilen weýrançylykly güýmenmek üçin has gowy wagt bolmandyr!

Aýratynlyklary şulary öz içine alýar:

Esasy aýratynlyklar:

 • Kampaniýa, weýrançylyk we wagt hüjümi oýun rejeleri
 • 6 basgançakdan 18 dereje
 • 10 dereje
 • 12 oýnalýan nyşan
 • Nyşanlary özleşdirmek

SURATLAR

Get Packed: Fully Loaded Mugt göçürip almak

Get Packed: Fully Loaded Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Core i3 ýa-da şoňa deň
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Intel HD4000 ýa-da şoňa meňzeş
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 4 GB elýeterli ýer
 • Ses kartasy: Windows gabat gelýär

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Core i5 ýa-da şoňa deň
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVidia GTX 1060 ýa-da şoňa deň
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 4 GB elýeterli ýer
 • Ses kartasy: Windows gabat gelýär


Oýun nädip gurulmalyGet Packed: Fully Loaded

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunGet Packed: Fully Loaded gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CC
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz