Generation Zero The Recon v2333373-P2P

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Maşynlar nireden geldi? Olar näme isleýärler? Nädip diri galyp bolar?
Nesil Zero, baý we peýdaly dünýä öwrenmek we açmak üçin syrlar bilen gizlin hereket edýän gibrid. Özüňiziň zehinliligiňize we ugurtapyjylygyňyza garşy çykjak giň açyk dünýä kartasynda ýeke ýa-da üç dostuňyz bilen oýnaň. Sebäbi ýaşamak ýeňiş gazanýar.

Öý söweş meýdanydyr. Garşylyk ýokarlanar.Howp we syrlar dünýäsini gizläň, gözläň, ýuwuň we atyň. Östertörn gür gür tokaýlardan başlap, dagynyk şäherlere, giň meýdanlardan başlap, täze bazalara çenli, iki duşuşygyň birmeňzeş däldigini aýdyp berjek bir hekaýa.Östertörn-den geçip barýarkaňyz, diri galanlar bilen baglanyşarsyňyz, hersiniň aýdyp berjek özboluşly hekaýasy. Youeterlik birleşseňiz, garşylyk ýokarlanyp biler.Bu ýyl, özboluşly gözegçilik postuňyzy gurmak (we özleşdirmek) ýaly “Generation Zero” -a täze tolkun esasly öý bazasyny goramak tejribesine täze mazmun getirýär.


 • Oýunyň ady: Nesil Zero®
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/704270/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/generation-zero-/result/
 • Reanr: Hereket, başdan geçirmeler
 • Öndüriji: Ulgamlaýyn reaksiýa ™
 • Neşirçi: Ulgamlaýyn reaksiýa ™
 • Ulanyjy reýtingi:🡹19,431 🡻8,882 Garyşyk
 • Çykan senesi: 26-njy mart, 2019-njy ýyl

Nesil nol The Recon v2333373-P2P

SIZE: 34.2 GB

Oýun wersiýasy: 2333373 (23-nji awgust 2022)

5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

Generation Zero The Recon v2333373-P2P Mugt göçürip almak

Generation Zero The Recon v2333373-P2P Mugt göçürip almak

Generation Zero The Recon v2333373-P2P Mugt göçürip almak

Generation Zero The Recon v2333373-P2P Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: 64bit OS - Hyzmat paketi 1 bilen Windows 7
 • Prosessor: Intel i5 dört ýadro
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: nVidia GTX 660 / ATI HD7870 - 2GB VRAM / Intel® Iris ™ Pro Graphics 580
 • Saklama: 35 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: 64bit OS - Windows 10
 • Prosessor: Intel i7 dört ýadro
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: nVidia GTX 960 / R9 280 - 4GB VRAM
 • Saklama: 35 GB boş ýer

Diller:Iňlis*Fransuz, Nemes, Ispan - Ispaniýa, Rus, plönekeýleşdirilen Hytaý, Japaneseapon, Polýak
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyGeneration Zero The Recon v2333373-P2P

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunGeneration Zero The Recon v2333373-P2P gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz