Gears Tactics v1.1.97.0

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Dişli taktika gollanmasyny tamamlaň we Dişli 5-de köp oýunçy reesimleri üçin maragly Gabe häsiýetli derini alyň. Dişli taktika, söweşiň ilkinji dişlilerinden 12 ýyl öň düzülen çalt depginde, strategiýa oýny. Sera planetasyndaky şäherler ýer astyndan çykýan aýylganç howp - Çigirt Orda howpuna düşüp başlady. Hökümet bulaşyklykda diri galanlar topary adamzadyň soňky umydy hökmünde ýüze çykýar. Gabe Diaz ýaly oýnaň, toparlaryňyzy çekirtge goşunynyň yzygiderli we güýçli liderini awlamak üçin umytsyz tabşyryk bilen işe alyň, ösdüriň we buýruk beriň: Haýwanlary ýasaýan baş ussat Ukkon. Dshli kynçylyklara garşy durmak we diri galmak üçin göreşmek, duşmanlaryňyzy üýtgeşik rehimsiz, taktiki söweşde ýeňiň. Iň meşhur wideo oýunlarynyň biriniň intensiwligini tolgundyryjy görnüşde başdan geçiriň.

Çuňňur we häsiýetli hekaýa: Garşylykly esger Gabe Diaz ýaly oýnaň, ýolbaşçylygy, diri galmagy we gurban bermek ýolunda goşunlaryňyzy halas ediň we guruň. Özbaşdak düzülen topar we enjamlar: Goşunlaryňyzy berk duşmanlara garşy durmaga taýýarlaň, başarnyklaryny ýokarlandyryň we kyn tabşyryklarda toplanan talaňçylyk bilen enjamlaşdyryň. Agressiw oýun: Toparyňyza çalt depginde, öwrümli söweşlerde buýruk beriň, durup bolmajak, köp duşman bilen güýçli we wisseral duşuşyklarda öňe gidiň we diri galyň. Köpçülikleýin başlyk söweşleri: Strategiýaňyza garşy çykýan we söweşiň gerimini düýpgöter üýtgedýän güýçli ölümli başlyklary ýeňiň. Täze mazmun: Jek täze, güýçli duşmanlara garşy göreşmek üçin 20-den gowrak ussatlyk bilen söweşe goşulýar. Supremeokary enjamlar bilen ýaraglaryňyzy we ýaraglaryňyzy kämilleşdiriň. “Firewatch”, ulularyň uly ýaşly zatlar hakda uly söhbetdeşligi bolan wideo oýun. Youngeraş oýunçy bilen oýnamagy meýilleşdirýän bolsaňyz, içeri girmegi bilmek gowy bolup biler.

1989-njy ýyl. Sen Genri atly adam, Waýoming çölünde ýangyn söndüriji bolup işlemek üçin bulaşyk durmuşyndan yza çekildiň. Bir dagyň depesine çümdi, tüsse gözlemek we çölüň howpsuzlygyny goramak siziň işiňiz. Aýratynam yssy, gurak tomus hemmeleriň gyrasynda. Gözegçiňiz Delilah, elmydama eliňizdäki kiçijik radio arkaly elýeterli - bu siziň galdyran dünýäňiz bilen ýeke-täk aragatnaşyk. Strangeöne geň bir zat sizi gözleg diňiňizden we tokaýa çekse, ýabany we näbelli gurşawy öwrenersiňiz, soraglara duçar bolarsyňyz we ýeke-täk manyly gatnaşyk gurup ýa-da ýok edip biljek kararlar berersiňiz.

SURATLAR

Gears Tactics v1.1.97.0 Mugt göçürip almak

Gears Tactics v1.1.97.0 Mugt göçürip almak

Gears Tactics v1.1.97.0 Mugt göçürip almak

Gears Tactics v1.1.97.0 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 64-bit
 • Prosessor: Intel i3 Skylake | AMD FX-6000
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: AMD Radeon R7 260X | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
 • DirectX: 12-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklamak: 45 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýär
 • Oýun nädip gurulmalyGears Tactics v1.1.97.0

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunGears Tactics v1.1.97.0 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz