GearHead Caramel

LINKLERI OWüklemäge gidiň

GearHead Karamel mugt göçürip alyň Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg Iň täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky Köp oýunçy

Taýfondan bir ýyl geçdi Waka, Güýçli güýçler döwründäki biomonster oýanyp, ýer ýüzüne ýaýran mahaly. Aegis Overlord, Lunada güýç toplap, olary giňeltmäge taýýarlyk görýär agalyk etmek gün ulgamynyň üsti bilen. L5 bileleşigi, agza döwletler arasynda jedelleşip, uruşýan wagtynda gowşak parahatçylygy saklamaga synanyşýar. Has beteri ,. kiberpop “Love Magnet” topary ýaňy bölünýändiklerini habar berdi. Munuň manysyny hemmäňiziň bilýändigiňize ynanýaryn. Uly robotyňyzy ýakyp, birneme basmak üçin wagt geldi. GearHead Karamel, taktika stilindäki scifi mecha Roguelike RPG-den gutulýan dünýäde döredilen apokalypse. Örän güýçli mekany dolandyryň, täsin lancemates toparyny dörediň we geljegi gowy ýa-da erbet tarapa üýtgediň.

Bu GearHead-daky üçünji oýun seriýasyýöne içeri girmek üçin öňki ikisini oýnamak hökman däl. Siziň häsiýetiňiz GearHead-da dürli döwürlerde we ýerlerde döredilen başdan geçirmeleriň bir toparyny oýnap biler. älem. Häzirki wagtda iki sany başdan geçirme moduly bar, has köp yzarlamaly. Mundan başga-da, oýun dünýäsi kararlaryňyza jogap berer. NPC-ler geçmişini ýada salýarlar özara täsirleri siziň bilen we şoňa görä bejergi alar. Meka we şahsy ölçeg söweşi: GearHead meka oýny bolup biler, ýöne bu pyýada etmeli zadyň ýokdugyny aňlatmaýar. Başararsyňyz gözleg zyndanlar, parahatçylyk şertnamalary baglaşýar, beden böleklerini kibernetika bilen çalyşýar we hatda ullakan biomonsters tarapyndan ýuwudylýar.

 • Reanr
  • RPG
  • Strategiýa

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 22-nji iýuly
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7 ýa-da has täze


 • Prosessor:

  64 bit


 • Ram:

  256 MB


 • Saklama:

  250 MB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalyGearHead Caramel

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunGearHead Caramel gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz