Garden Story (v1.08)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Pikogram

Neşirçi: Gül şäher oýunlary

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 11-nji awgusty

Reanr: Gurluşyk, RPG, Simulýasiýa

Groveda iň ýaş üzüm bolan Concord indi Goragçy bolup, adany dikeltmäge kömek etmek olaryň işi. Üzüm üçin zordan zordan üzüm almak üçin bu gaty köp zat ... we az sanly ýaşaýjy özlerinde näme gerekdigine şübhelenýärler. Bagtymyza, Concord-da Elderberry, Rana we Fuji ýaly dostlary bar! Olaryň kömegi bilen howply Roty alyp bilersiňiz we beýleki ýaşaýjylary bu tagallalara kömek etmäge höweslendirip bilersiňiz.

Grove siziň öýüňizdir we işiňiz gowulaşmaga täsir eder! Dostlaryňyzy goraň, gymmat bahaly materiallary ýygnaň we her obanyň miwelerini, kömeleklerini we gurbagalaryny bir ýere jemläp, öýüňizi gowulaşdyrmak üçin howp abanýan Rotyň öňüni almak üçin işleýärkä, sosial gatnaşyklary we gurluşlary abatlaň. Concordyň dikeldiş işlerine ýol görkeziň we jemgyýetiň ynamyny gazanyň: başgalaryna kynçylyklarynda kömek ediň, olar hem size kömek ederler!

Edilmeli işler kän, ýöne wagt sarp etmegi we bu ajaýyp dünýä we zähmetiňiziň miwelerine baha bermegi ýatdan çykarmaň. Adanyň ýakymly we özüne çekiji aýdym-sazlaryny diňläň, “Grove” -yň amatly we özüne çekiji atmosferasynda dynç alyň, baglary we kitaphanalary ösdüriň we ýolda duşjak ajaýyp şahsyýetlerden lezzet alyň.

Gowy, janly dünýäni öwreniň: Groveyň janly, organiki ekosistemasyna dört dürli (we ajaýyp!) Sebitleri bilen çümüň.

Terbiýeçi jemgyýet: Islegleri kabul ediň, hoşniýetlilikleri ýerine ýetiriň we ýaşaýjylara birek-birege goldaw bermäge ynam döretmek üçin görelde bolup işläň. Kömek soramakdan gorkmaň: bilelikde gurýarys!

Garşy göreş: Bulaşyklary çözüň we “Grove” -yň has köp hapalanan ýerlerine göz aýlanyňyzda Rotdan goraň. Seresap boluň: esasanam gorkunç Rot bu ýerleriň çuňlugynda mesgen tutdy!

SURATLAR

Garden Story (v1.08) Mugt göçürip almak

Garden Story (v1.08) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows Vista ýa-da has uly
  • Prosessor: 2 Ghz
  • Oryat: 2 GB RAM
  • Grafika: 256 mb wideo ýady, şader modeli 3.0+
  • DirectX: 10-njy wersiýa
  • Saklama: 100 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyGarden Story (v1.08)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunGarden Story (v1.08) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz