G Prime

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Soma oýunlary

Neşir ediji: Kod-maýmynlar

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 19-njy awgusty

Reanr: Simulýasiýa, enigma

Agyrlyk güýji, gysgyç görnüşli, keýpsiz owadan, tapmaca göwün açýan simulýasiýa. Gravity Sling, Blast Off ýa-da Gravity of Gears halaýan bolsaňyz, bu oýny gowy görersiňiz.

HEKAÝA

https://youtu.be/RgPaFT7l8t4

“Rainagyşyň” ägirt uly syrlaryny öwreniň, gymmat bahaly materiallary öz içine alýan gaýa, buz, metal we beýleki asteroidlerden gelýän gün sistemasy. Bu baýlyk üçin çäksiz mümkinçilik döredýär we şu ýere girýärsiňiz. Ptolemeý bekedinde ses çykaryjy işgär hökmünde size iceteroidleriň, teofosforyň we çalt bulutlaryň agyrlyk meýdanlaryna sub-efir gözleg raketalaryny atmak tabşyrylýar. Uly baýlygyny düzmek üçin Rainagyş.

OAMEUN

Mehanika

Aýratynlyklary

Taryh

“G Prime”, 2008-nji ýyldan başlap Soma oýunlarynyň baýrakly iOS oýunyna “3D Arcade-Inbred” täzelenmesi. Şol döwürde ýasamak isleýän oýnumyz ... ýöne nädip bilmedik.

Esasy aýratynlyklar:

 • Her kiçi efir gözleg raketasynyň tizligini we traýektoriýasyny kesgitläň we iceteroidleriň, teofosforyň we çalt bulutlaryň has agyr agyrlyk meýdanlaryna uçuryň.
 • Her bir nyşany raketaňyzyň päsgelçilikleri hökmünde atyň we ugruňyzy sazlamak üçin çäkli ot ýakýan enjamy ulanyň
 • Çuňňur, özüne çekiji hekaýa “G Prime” -ni diňe bir enigma oýny däl
 • Rehimsiz korporasiýalaryň köpüsini saýlaň, hersiniň öz sylag modeli - girdeji gazanmak üçin strategiýaňyza laýyk birini saýlaň.
 • Ajaýyp, el bilen boýalan sungat
 • Howa atmosfera sazy

SURATLAR

G Prime Mugt göçürip almak

G Prime Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows XP SP2 +
 • Prosessor: 3-nji Gen I-prosessor
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: 9.3 mümkinçilikleri bolan DX9 (şader modeli 3.0) ýa-da DX11.
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklama: 3 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyG Prime

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunG Prime gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz