Fragments of Him

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Sassybot

Neşir ediji: Sassybot

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 3-nji maýy

Reanr: Tötänleýin, wizual roman

Onuň böleklerinde söýgi we pajygaly hadysa bilen baglanyşykly dört adamyň durmuşyny başdan geçirýärsiňiz. Soňky gün irden Will bilen bile ýöräp, soňky pikirleriniň manysyna göz ýetirersiň. Willyň enesi Merýem bilen siz onuň çagalygy, gapma-garşylyklary we ahyrsoňy käbir tapawutlaryny nädip ýaraşdyrandygyny öwrenýärsiňiz. Sara Willyň gyz dosty we ilkinji söýgüsi. Bilelikde bolan döwürlerinde özüne nädip has çuňňur düşünendigini aýdýar. Netijede, heläkçilik ýüze çykanda Garri Willyň ýoldaşydyr. Garry ýitgini hiç wagt kabul edip bilermi?

SURATLAR

Fragments of Him Mugt göçürip almak

Fragments of Him Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 7
  • Prosessor: Intel Core i3 2.10 GHz ýa-da AMD ekwiwalenti
  • Oryat: 6 GB RAM
  • Grafika: NVIDIA GeForce 560 ýa-da has gowusy
  • DirectX: 11-nji wersiýa
  • Saklanylýan ýer: 12 GB boş ýer
  • Ses kartasy: Elbetde!


Oýun nädip gurulmalyFragments of Him

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunFragments of Him gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

DOWNACE.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz