Forza Horizon 5 Premium Edition v1.517.253-P2P

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Ultimate Horizon başdan geçirmäňiz garaşýar! Dünýäniň iň uly awtoulaglarynda çäksiz, gyzykly hereket bilen Meksikanyň joşgunly we hemişe ösýän açyk dünýä landşaftlaryny öwreniň.


Bu siziň Horizon başdan geçirmeleriňiz
Dünýäniň ýüzlerçe awtoulaglarynda çäksiz, gyzykly hereket bilen Meksikanyň joşgunly we hemişe ösýän açyk dünýä landşaftlarynda haýran galdyryjy ekspedisiýalar.


Bu dürli açyk dünýä
Ajaýyp kontrast we gözellik dünýäsini öwreniň. Janly çölleri, jeňňellikleri, taryhy şäherleri, gizlin harabalyklary, päk kenarlary, giň kanýonlary we garly wulkany tapyň.


Bu başdan geçirmeler açyk dünýä
Halaýan işleriňize gatnaşanyňyz üçin sizi sylaglaýan ýüzlerçe kynçylyk bilen çuňňur kampaniýa çümüň. Täze keşpler bilen tanyşyň we “Horizon Story” missiýalarynyň netijelerini saýlaň.


Bu ösýän açyk dünýä
Meksikanyň özboluşly, dinamiki pasyllary dünýäni her hepde üýtgedýänligi sebäpli, tozan tupanlary we güýçli tropiki tupanlar ýaly haýran galdyryjy howa wakalaryna başlaň. Täze wakalar, kynçylyklar, kollektiwler we sylaglar we gözleg üçin täze ugurlar üçin gaýdyp geliň. Hiç iki möwsüm öňküsi ýaly bolmaz.


Bu sosial açyk dünýä
Beýleki oýunçylar bilen birleşiň we sizi we dostlaryňyzy hereketde saklaýan we menýular, ekranlar ýa-da lobbi bilen hezil etmeýän dowamly gyzykly, iň ýokary kynçylyklar üçin Horizon Arkadasyna giriň. Horizon Açyk we gezelençlerde täze dostlar bilen tanyşyň we döredijiligiňizi täze jemgyýetçilik sowgat paýlaşmagy bilen paýlaşyň.


Bu siziň açyk dünýäňiz
Customörite ýaryşlary, kynçylyklary, stuntlary we düýbünden täze oýun rejelerini öz içine alýan güýçli täze “EventLab” oýun gurallary bilen öz gyzykly sözleriňizi dörediň. Awtoulaglaryňyzy üýtgedip bolýan üstleri açmak we ýapmak, tormoz arassalaýjylary we ş.m. ýaly täze opsiýalar bilen öňkülerinden has köp görnüşde sazlaň. Customörite döredijiligiňizi jemgyýet bilen paýlaşmak üçin täze “Sowgat damjalary” aýratynlygyny ulanyň.


Horizon başdan geçirmäňizi şu gün başlaň!


 • Oýunyň ady: Forza Horizon 5
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1551360/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/forza-horizon-5/result/
 • Reanr: Hereket, başdan geçirmeler, ýaryş, simulýasiýa, sport
 • Öndüriji: Çagalar meýdançasyndaky oýunlar
 • Neşirçi: Xbox oýun studiýalary
 • Ulanyjy reýtingi:🡹88,538 🡻12,226 Örän oňyn
 • Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 8-nji noýabry

Forza Horizon 5 Premium Edition v1.517.253-P2P

SIZE: 127 GB

5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

Forza Horizon 5 Premium Edition v1.517.253-P2P Mugt göçürip almak

Forza Horizon 5 Premium Edition v1.517.253-P2P Mugt göçürip almak

Forza Horizon 5 Premium Edition v1.517.253-P2P Mugt göçürip almak

Forza Horizon 5 Premium Edition v1.517.253-P2P Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 wersiýasy 15063.0 ýa-da has ýokary
 • Prosessor: Intel i5-4460 ýa-da AMD Ryzen 3 1200
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVidia GTX 970 ORA-da AMD RX 470
 • DirectX: 12-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklama: 110 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10 wersiýasy 15063.0 ýa-da has ýokary
 • Prosessor: Intel i5-8400 ýa-da AMD Ryzen 5 1500X
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: NVidia GTX 1070 ORA-da AMD RX 590
 • DirectX: 12-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklama: 110 GB boş ýer

Diller:Iňlis*Fransuz*Italýan, Nemes*Ispan - Ispaniýa, Çeh, Wengriýa, Japaneseapon, Koreý, Polýak, Portugaliýa - Braziliýa*Rus, plönekeýleşdirilen Hytaý, Ispan - Latyn Amerikasy*Adaty hytaý, türk
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyForza Horizon 5 Premium Edition v1.517.253-P2P

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunForza Horizon 5 Premium Edition v1.517.253-P2P gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz