Flywrench

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Messhof

Neşir ediji: Messhof

Çykan senesi: 2015-nji ýylyň 24-nji awgusty

Reanr: Hereket, tötänleýin

Päsgelçilikleri ýeňip geçmek üçin gämiňiziň polýarlygyny üç dürli reňkde aýlaň. Guş ýaly kakmak ýa-da taýak ýaly ýykylmak ýaly ýerine ýetirýän her bir hereketiňiz, reňkini üýtgedýär. Gäminiň reňkini şekiliň görnüşi bilen deňeşdiriň, ýalňyş reňk hökmünde päsgel beriň we şowsuz boluň. Tizligi yzygiderli däl we göz açyp-ýumasy ýagdaýda kynçylyk jezasyz başlaýar. “Flywrench”, Daedelus tarapyndan düzülen epiki elektroniki aýdym-saz sesleri bilen bilelikde gelýär.

Playereke oýunçy kampaniýasy

Daşaýjy tolkunyny Gün ulgamynyň eteginden güne alyp barýarkaňyz, 170-den gowrak derejede oýnaň.

Saz

Daedelus, Dntel, Goodnight Cody, Knife City, Kuh Lida, Machinedrum, Baths, Danny Scrilla + Om Unit, Syndakit, Spazzkid we Sweatson Klank tarapyndan döredilen ýollar.

Dereje redaktory

Dostlaryňyz bilen paýlaşmak üçin öz derejeli paketleriňizi we bug jemgyýetiniň galanlaryny döredijiler bilen bir guraldan peýdalanyň.

Wagt synagy

Öz derejäňizde iň çaltmy? Dostlaryňyz bilen we derejeli paketler üçin iň ýokary ballardan ýokary derejede bäsleşiň.

Mowzuklar

Dürli gurlan reňkli mowzuklar bilen tutuş oýnuň görnüşini üýtgediň.

Üstünlikler

“Flywrench” äleminde we ondan soňky döwürde 47 sany kyn üstünlikleri açyň!

Dolandyryjynyň doly goldawy

Uly surat re iniminde dynç alyň ýa-da oýun oýnaýjy ýa-da klawiatura bilen kadaly oýnaň.

Bug buludy

Başga kompýuterde oýnaň we ähli tygşytly we redaktor faýllaryňyzy saklaň

SURATLAR

Flywrench Mugt göçürip almak

Flywrench Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Microsoft® Windows® 7/8/10
 • Prosessor: 1,2 GGs prosessor
 • Oryat: 512 MB RAM
 • Grafika: Iň azyndan 32 MB wideo ýady bolan DirectX 8 gabat gelýän grafiki karta
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklanylýan ýer: 150 MB boş ýer
 • Goşmaça bellikler: Microsoft Xbox 360 Dolandyryjy ýa-da Göni Giriş Gabat gelýän gözegçilik ediji

Maslahat berilýär:

 • OS: Microsoft® Windows® 7/8/10
 • Prosessor: 1.4 GGs prosessor ýa-da has çalt
 • Oryat: 1 GB RAM
 • Grafika: Iň azyndan 32 MB wideo ýady bolan DirectX 8 gabat gelýän grafiki karta
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklanylýan ýer: 150 MB boş ýer
 • Goşmaça bellikler: Microsoft Xbox 360 Dolandyryjy ýa-da Göni Giriş Gabat gelýän gözegçilik ediji


Oýun nädip gurulmalyFlywrench

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunFlywrench gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

BLUEMEDIAFILE.SBS
OWükiziz

BLUEMEDIAFILE.SBS
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

TUSFILES.COM
OWükiziz

BLUEMEDIAFILE.SBS
OWükiziz

BLUEMEDIAFILE.SBS
OWükiziz

BLUEMEDIAFILE.SBS
OWükiziz

BLUEMEDIAFILE.SBS
OWükiziz