Fly O’Clock

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Sanly saz

Neşirçi: Forever Entertainment SA

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 8-nji iýuly

Reanr: Tötänleýin, Hereket

“Fly O'Clock” kiçijik, ýokary endikli ýeke we onlaýn köp oýunçy arça tükeniksiz bir sensorly mehanika we özboluşly piksel-sungat grafikasy bilen tükeniksiz jumper.

Näçe çalt oýnasaňyz, şonça-da töwekgelçilik edýärsiňiz we bilşiňiz ýaly: töwekgelçilik ýok.

Sagadyň ýüzünde näçe wagt ýaşajakdygyňyzy barlaň, sagat ellerinden gaça duruň we lider tagtalarynyň ýokarsyna ýetmek üçin mümkin boldugyça 4 nokadyň arasynda böküň.

Charactershli nyşanlary, sagatlary we şlýapalary açyň! Halaýan mör-möjekleriňizi üýtgeşik şlýapa bilen bezäň!

- diňe “Steam” -da onlaýn oýunçy

- açmak üçin 16+ simwol

- bökmek üçin 5+ sagat

- 15+ şlýapa synap görmek

- ahyrky “Rock & Roll” ses ýazgysy!

- bir gezeklik dolandyryş

- täze bökjek oýun

SURATLAR

Fly O’Clock Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 7
  • Prosessor: 2.0 GHz-da Intel ýa-da AMD-den goşa ýadro
  • Oryat: 2 GB RAM
  • Grafika: nVidia 320M ýa-da has ýokary, ýa-da Radeon 7000 ýa-da has ýokary, ýa-da Intel HD 3000
  • Saklanylýan ýer: 200 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyFly O’Clock

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunFly O’Clock gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz