FlatOut Complete Pack MULTi7-ElAmigos

LINKLERI OWüklemäge gidiň

FlatOut 3: Bulam-bujarlyk we weýrançylyk ýokary tizlikli ýok etmek ýaryşyna täze bir ölçeg getirýär.
Haýwan awtoulaglaryna, ýaryş awtoulaglaryna, ýol ulaglaryna we başga-da köp zatlara garşy däli ýaryş ýollaryndan geçip barýarkaňyz, adrenalin impulsyny duýuň.
FlatOut 3: Bulam-bujarlyk we weýrançylyk iň ýokary derejede ýykyş ýaryşy. 9 dürli oýun rejimi we 47-den gowrak dürli ulag bar. Oýunçylar onlaýn we awtonom görnüşleriň köpüsinde garşydaşlaryny ýaryşmagy, döwmegi we ýok etmegi saýlap bilerler.
Fermer öýlerine, diwarlara zibil taşlaň we Detroýtyň eteginde weýrançylyk dörediň, ägirt uly zibil taşlaýyş kanalizasiýalarynda diwarlary ýaryň. 60-dan gowrak dürli ýoldan geçip barýarkaňyz, bulaşyk toplardan, “Double Decker” awtobuslaryndan we başga-da köp zatlardan gaça duruň.
Newhli täze janawer re modeiminde köp weýrançylyk dörediň.
20 dürli oýnalýan simwoly saýlaň, bar bolan 47 ulagdan ýaragyňyzy saýlaň! Bulaşyklyk we weýrançylyk dörediň! Stuntman re Iniminde anarhiýa düzgünleri käbir gurjak gurjagy bilen weýrançylyk döredýär.

FlatOut 3: Bulam-bujarlyk we weýrançylyk pellehanadan geçmezden ozal has köp ulag, oýun rejimi we garşydaşlaryňyzy ýykmagyň dürli usullaryny hödürleýär.

Esasy aýratynlyklary:

 • Her ýolda 20,000-den gowrak doly weýran bolýan zatlary eltmäge ukyply Fizika hereketlendirijisi
 • Myşsa awtoulaglaryndan, haýwan awtoulaglaryndan, tanklardan, buldozerlerden we ş.m.
 • 9 oýun reesimi we ähli oýun reesimlerini bir 62 ýaryş ýaryşyna goşýan kynçylyk rejimi
 • 62 dürli ýaryş ýoly bolan 10 ýaryş gurşawy
 • 12 stunt ýoly bilen 3 stunt rejesi gurşawy
 • 9 Derbi söweş gurşawy
 • Newhli täze Monster Truck, Nightshift, Off Road we Speed ​​rejeleri
 • 16-a çenli oýunçy üçin 8 sany köp oýunçy reesimi
 • Raryş tigirleri üçin “Force Feedback” goldawy
 • 24 oýunçy bilen has uly weýrançylyk derbisi
 • Offoldan çykýan tertipde doly bulam-bujarlyk
 • Newhli täze Monster Truck Mode-da doly ýok etmek
 • Gijeki çalşyk re iniminde gijeki, ýyldyrymly, ýagyşly, dumanly howada kelläňize başlaň

 • Oýunyň ady: Tekiz paket
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/sub/12467/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/game/pc/flatout
 • Reanr: Acingaryş
 • Öndüriji: Topar 6 studiýasy
 • Neşirçi: Ilki bilen strategiýa
 • Ulanyjy reýtingi:44544 2,742 Artykmaç negatiw
 • Çykan senesi: 2011-nji ýylyň 13-nji dekabry

“FlatOut” doly paket MULTi7-ElAmigos

SIZE: 9.86 GB

Goşulan mazmun:
FlatOut 1
FlatOut 2
FlatOut Ultimate Karnage
FlatOut 3 bulam-bujarlyk we weýrançylyk

5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

FlatOut Complete Pack MULTi7-ElAmigos Mugt göçürip almak

FlatOut Complete Pack MULTi7-ElAmigos Mugt göçürip almak

FlatOut Complete Pack MULTi7-ElAmigos Mugt göçürip almak

FlatOut Complete Pack MULTi7-ElAmigos Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • Operasiýa ulgamy:Windows® XP
 • Prosessor: Intel® 2 GHz goşa ýadroly CPU
 • Oryat: 2 GB
 • Wideo: Nvidia GeForce 8600+ / AMD Radeon HD X2600 +
 • Internet:Giň zolakly internet birikmesi
 • DirectX®: DirectX® 9.0c
 • Gaty disk ýeri: 16 GB
 • Ses: DirectX® gabat gelýän Onboard Ses kartasy
 • Goldanýan giriş enjamlary: Klawiatura, Joýstik, XBox Dolandyryjy, Gamepad, Windows üçin Microsoft Dolandyryjy
 • Goşmaça bellikler ↓: Şeýle hem Razer Hydra-ny goldaýar.

 • Operasiýa ulgamy:Windows® 7
 • Prosessor: Intel® Quadcore
 • Oryat: 4 GB
 • Wideo: Nvidia GeForce GTX 590 / AMD Radeon HD 6970
 • Internet:Giň zolakly internet birikmesi
 • DirectX®: DirectX® 9.0c
 • Gaty disk ýeri: 20 GB
 • Ses: DirectX® gabat gelýän ses kartasy
 • Goldanýan giriş enjamlary: Klawiatura, Joýstik, XBox Dolandyryjy, Gamepad, Windows üçin Microsoft Dolandyryjy
 • Goşmaça bellikler ↓: Şeýle hem Razer Hydra-ny goldaýar.

Diller:Iňlis


Oýun nädip gurulmalyFlatOut Complete Pack MULTi7-ElAmigos

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunFlatOut Complete Pack MULTi7-ElAmigos gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz