Flat Eye

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Tekiz göz mugt göçürip almak Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg Iň täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky Köp oýunçy

Tekiz göz dolandyryşyň ajaýyp deňagramly garyndysydyr simulýasiýa we kyssa esasly oýun. Dünýäniň iň esasy gaz we tehnologiki merkeziniň dolandyryjysy hökmünde, stansiýaňyzyň kadaly işlemegi, gündelik maksatlaryny ýerine ýetirmek siziň işiňizdir dünýä ilkinji hakyky AI we adamzadyň geljegini gowulaşdyrmak (ýa-da näletlemek) üçin täze tehnologiýany ösdüriň. Tekiz göz tehnologiýa we onuň durmuşymyza edýän täsiri bilen iş salyşýar. Şol sebäpden, agyr mowzuklary öz içine alyp biler laýyk gelýär hemmeler üçin. “Premium Müşderileri” özüne çekmek üçin stansiýaňyza täze modullary tapmak we gurmak üçin giň tehnologiýa agajyny öwreniň. Bu gahrymanlaryň her biri özleri bilen täze we göz açar kyssa bilen täsirleşmek we täsir etmek üçin. Her gün dükanyňyzyň gazananlaryny we reýtingini dünýädäki ilkinji AI-e (soňundan bolsa “Flat Eye” -iň eýesi we onuň esasy kompaniýasy) hasabat bermeli bolarsyňyz.

Üns beriň - olary umytdan düşürmäň. (Göz durmuşy a golçur kärhanasy “Flat Eye ™” korporasiýasynyň ähli hukuklary goralandyr. “Flat Eye ™”, “Eye Life ™” jaýynda bolup geçen şikesler ýa-da zeperler üçin jogapkärçilik çekmeýär. Duýduryşlar her dükanda ýerleşdirildi, okaň seresap boluň. “Flat Eye ™”, klonlaşdyryş stendini, organ söwda enjamyny ýa-da teleportasiýa ulanmakdan garaşylmadyk netijeler üçin jogapkärçilik çekmeýär. Modul) “Flat Eye” kyssa merkezleri, gaýdyp gelýän müşderileriň hekaýalary arkaly ýüze çykýan tehnologiýalary öwrenmegiň töwereginde. Siziň girýänleriň hemmesi däl bekedi möhüm bolar - “Premium Müşderiler” şu ýere girýär.

 • Reanr
  • Simulýasiýa

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 14-nji noýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10+


 • Prosessor:

  Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200


 • Ram:

  8 GB


 • Grafika:

  NVIDIA GeForce GTX 1050ti / AMD Radeon RX 570


 • DirectX:

  11-nji wersiýa


 • Saklama:

  5 GB elýeterli ýer


 • Oýun nädip gurulmalyFlat Eye

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunFlat Eye gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz