Flashout 2-GOG

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“FLASHOUT 2”, iň meşhur agyrlyk güýjüne garşy ýaryşçy “FLASHOUT 3D” -iň dowamy ahyry! Ultra çalt gämileriň birine giriň we ýeňiş ýoluňyza garşy göreşmek üçin raketa, ýarag, bonus we kämilleşdiriş arsenalyňyzy ulanyň!

“FLASHOUT 2” täze we özüne çekiji ýaryş tejribesini, hekaýa elementleri, rul, fizika, garşydaşyň AI we beýleki oýun elementleri, onlaýn köp oýunçy rejimi we düýbünden täze we tolgundyryjy oýun reesimleri bilen täzeden işlenip düzülen we kämilleşdirilen Karýera rejesini hödürleýär. Destok etmek, ýok etmek we garşydaş ýaly!

“FLASHOUT 2” -de ýokary hilli reňkli grafika, arassa hereketlere ünsi jemlemäge mümkinçilik berýän iň oňat we elýeterli dolandyryşlar, ajaýyp ygtyýarly elektron aýdym-saz we oýun gözegçileri goldawy bar! Mundan başga-da, oýun içindäki aýdym-sazlary seljerýän we wizual effektleriň hakykylygyny hakyky wagtda kesgitleýän özboluşly interaktiw ekwalaýzer hödürleýär!

Aýratynlyklary we bellikleri:

 • Geň galdyryjy ýaryş tejribesi!
 • Neşekeş we kämilleşdirilen Karýera tertibi!
 • Ygtyýarly elektron aýdym-saz!
 • 10 sany ýokary jikme-jik futuristik zynjyr (Los An Angeleseles, London, Pari Paris, Warşawa, Moskwa, Frankfurt we başgalar)!
 • Onlarça kyn ýaryş!
 • Täze we üýtgeşik oýun rejeleri (Destok etmek, ýok etmek, garşy)!
 • Döwrebaplaşdyrylýan, aşa çalt gämiler!
 • Aparag we ýarag!
 • Takyk, gyzykly we ajaýyp dolandyryşlar!
 • Köp ajaýyp we peýdaly bonuslar!
 • Akylly AI, oýun stiliňize uýgunlaşyp!
 • Interaktiw ekwalaýzer - saz grafika täsir edýär!
 • Ajaýyp wizual effektler!
 • Birnäçe gözegçilik tertibi!
 • Bug üstünlikleri!
 • Facebook we Twitter integrasiýasy!
 • Kepillendirilen oýun dolandyryjylary goldaýarlar!
 • MUGT GYSGAÇA MAZMUN: 13 MP3 3D aýdym sazlary!
 • MUGT GYSGAÇA MAZMUN: 3 HD FLASHOUT 2 Diwar kagyzy!
 • We has köp!

 • Oýunyň ady: Çykyş 2
 • Dükanyň sahypasy: https://www.gog.com/en/game/flashout_3
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/flashout-2/result/
 • Reanr: Racingaryş, söweş, ylym-bilim
 • Öndüriji: Jujubee SA
 • Neşirçi: Jujubee SA
 • Ulanyjy reýtingi: 0 ulanyjy synyna esaslanýan 5-den 0-sy
 • Çykan senesi:2014-nji ýylyň 06-njy iýuny

2-GOG

SIZE: 131 MB


SURATLAR

Flashout 2-GOG Mugt göçürip almak

Flashout 2-GOG Mugt göçürip almak

Flashout 2-GOG Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

MINIMUM:

 • Ulgam: Windows 7 Windows 8 ýa-da has soňraky
 • Prosessor: Intel Celeron 2.33 GHz
 • Oryat: 1 GB RAM
 • Grafika: 512MB
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklanylýan ýer: 300 MB boş ýer

 • DILLER:

 • Hytaýyň ýönekeýleşdirilen → teksti
 • Nemes → teksti
 • Iňlis → ses
 • Iňlis → tekst
 • Ispan → teksti
 • Fransuz → teksti
 • Italýan → teksti
 • Japaneseaponça
 • Koreý → teksti
 • Polýak → teksti
 • Portugaliýa → teksti
 • Rumynça → teksti

 • Oýun nädip gurulmalyFlashout 2-GOG

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunFlashout 2-GOG gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  FILECRYPT.CC
  OWükiziz