Fire Commander-SKIDROW

LINKLERI OWüklemäge gidiň

BU DURMUŞ AYOLY

Fireangyn söndürijiler toparyna ýolbaşçylyk etmek we ýangyn bekedini dolandyrmak nähili duýulýar? Ot bilen ýüzbe-ýüz bolmak we köp adamyň durmuşyna täsir edip biljek kararlar bermek? Indi muny Fire Commander-de başdan geçirmäge mümkinçiligiňiz bar!

IRANGYN GÖRNÜŞI

Esangyny söndürmekden, adamlary we gymmatly enjamlary tygşytlamakdan başlap, zäherli dökülme töwekgelçiligini goşmak bilen dürli gurşawy we howplary başdan geçiriň. Halkyňyzy we suw üpjünçiligiňizi dolandyryň. Dürli ulaglary, synp hünärlerini we gurallaryny ulanmaga erkin boluň. Olary döredijilik bilen birleşdirip, islendik ýagdaýa çemeleşmegiň birnäçe usulyny tapyň. Hereketde, arka görnüşi, tüsse ýa-da başga ýanma temperaturasy bolan materiallary göz öňünde tutuň.

Ekipa .yňyzyň hal-ýagdaýy we tabşyryklaryň üstünlikleri kararlaryňyza bagly.

HALKY .YZYACK YZYNY BE Ö BEÜNI ALY ..

Durmuşyňyzy bir ýere jemlemek siziň we ekipa .yňyzyň arasynda berk baglanyşyk döredip biler. Topar siziň maşgalaňyza öwrülýär. Halas ediş çärelerinden öň we wagtynda öz halkyňyza üns beriň. Fireangyn söndürijileriňizi okuw kurslaryna iberiň we başarnyklaryny ösdüriň. Adatdan daşary ýagdaýlar wagtynda her kimiň näme etmelidigine göz ýetiriň.

Aýratynlyklar

 • Fireangyn söndürijileriň dürli synplary
 • 30+ tolgundyryjy tabşyryk
 • Gulpy açylmaýan başarnyklar bilen tejribe ulgamy
 • Köp sanly halas ediş ulaglary we ösýän ýangyn bekedi
 • Hekaýa we gapdal tabşyryklar
 • Duşman, ýeňip bilmersiň, diňe üstün çyk

Oda ýüz tutuň!


 • Oýunyň ady: Fireangyn serkerdesi
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1362560/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/fire-commander/result/
 • Reanr: Hereket, Indi, Simulýasiýa, Strategiýa
 • Öndüriji: Atom möjek, Piksel garga oýunlary
 • Neşirçi: Kino oýunlary SA
 • Ulanyjy reýtingi:🡹156 🡻72 Garyşyk
 • Çykan senesi: 27 Iýul, 2022

Fireangyn serkerdesi-SKIDROW

SIZE: 9.07 GB

5 GB LINKLAR


SURATLAR

Fire Commander-SKIDROW Mugt göçürip almak

Fire Commander-SKIDROW Mugt göçürip almak

Fire Commander-SKIDROW Mugt göçürip almak

Fire Commander-SKIDROW Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 8/10
 • Prosessor: Esasy i5-3570K
 • Oryat: 12 GB RAM
 • Grafika: GTX 780
 • Saklama: 15 GB boş ýer
 • Ses kartasy: Hawa

Maslahat berilýär:

 • Prosessor: Esasy i7-4790
 • Oryat: 12 GB RAM
 • Grafika: GTX 1060
 • Saklama: 15 GB boş ýer
 • Ses kartasy: Hawa

Diller:Iňlis*
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyFire Commander-SKIDROW

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunFire Commander-SKIDROW gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz