Fight of Steel Infinity Warrior

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Polat bilen göreş: Çekimsiz söweşiji Uzak geljekde adamlar indi ýok. Indi robotlar dünýäni dolandyrýarlar. Weýran edilen ýerde oýanýarsyňyz we nämälim dünýä we duşmanlar bilen ýüzbe-ýüz bolup, size näme bolandygyny ýada salmaýarsyňyz; Hakykaty tapmak üçin diňiň üsti bilen söweşiň. Adaty söweş oýunlaryndan tapawutlylykda, kesgitlenen hereket toplumlaryndan Polatdan erkin nyşanlary söweşiň. Oýunçylar esasy hereketleri “Söweşjeň pozisiýa” saýlap, halaýan “Söweş sungaty çiplerini” saýlap bilerler; hatda özüňizi gurmak üçin söweşijileriň daşky görnüşini hem düzüp bilersiňiz. Polat söweşi gözegçilik we buýruk dizaýnlarynda Haýwanlar bilen göreşiň ruhy dowamydyr. Has köp oýunçy üçin söweş oýunlarynyň ýakymly tejribesinden lezzet almak üçin ýönekeý dizaýnlar; Moveörite hereket girişleri buýruk kadalary, degişli hüjüm düwmesi bilen bilelikde ugrukdyryjy we Supers bir düwme bilen işledilýär. Oýunçylar “tegelek hereketler” bilen kynçylyk çekmezler we has çalt söweşip bilerler.

Simpleönekeý giriş ulgamlaryna esaslanyp, “Fight of Steel” oýna “EX hereketleri” goşdy, ýörite hereketleri güýçlendirdi. Täze “OVERDRIVE” aýratynlygy bilen oýunçylaryň gözlegleri üçin oýny hasam çuňlaşdyrýar. Hawa, oýunlarymyz üçin Rollback Net Code ulanýarys. Nou-hau bilen, Taňrynyň söweşini we Haýwanlaryň söweşini ösdürdik. Bu gezek size ýol bermeris! Bu gezek onlaýn oýunlara dereje ulgamyny goşduk. PVP-ni halaýan adamlardan lezzet alarys diýip umyt edýäris, söweş oýunlarynda hekaýalaryň ähmiýeti ýok diýýän kim? Hekaýa reodeiminde, ýadyny ýitiren söweş sungatçysy hökmünde oýnarsyňyz. Näbelli dünýä we duşmanlar bilen ýüzbe-ýüz bolup, hakykaty tapmak üçin diňiň üsti bilen söweşiň! Dürli ýeňiş şertleri bilen dürli uçlary açarsyňyz. Polat bilen göreşde, “Stat kompozisiýasyna” we “Bölümleri ýygnamaga” gönükdirilen kynçylyk rejesini taýýarladyk. Çagyryş tertibinde, STEEL-iň her bölegi stat we emläk üýtgemeleri bilen bolýar. Oýunçylar söweş arkaly dürli bölekleri alarlar.

Garşydaşyňyzyň gowşaklygyna görä STEEL guruň we ýolda ähli baýraklary alyň! Tötänleýin oýunçylary gyzyklandyrmak üçin birneme we onlaýn gaty gowy bäsleşige ukyply oýunçylar üçin berk binýady bar! Diňe 12 sagat töweregi oýnadym, ýöne hekaýanyň soňunyň köpüsini, birnäçe arça ylgawyny we her bir kynçylyk missiýasyny arassaladym we bu oýny dowam etdirjekdigimi eýýäm aýdyp bilerin. Formula wagtyň geçmegi bilen oýunçylar üçin täze mazmun goşmak üçin ajaýyp, şonuň üçin zerur goldawy alar diýip umyt edýärin! Onlyeke-täk zyýanly tarapy, umumyadamzat zyýany köp bolan hereketler sebäpli, söweşde belli bir ýagdaýlar üçin döredilen ýörite enjamlar ahyrsoňy ulanmak üçin peýdaly däl ýaly duýulýar, şonuň üçin has amatly hereketlere ýa-da gurluşyklara başlarsyňyz. başgalar ýaly 1/3 ýa-da 1/2 saglyk bar taraklaryny satmak isleseňiz.

SURATLAR

Fight of Steel Infinity Warrior Mugt göçürip almak

Fight of Steel Infinity Warrior Mugt göçürip almak

Fight of Steel Infinity Warrior Mugt göçürip almak

Fight of Steel Infinity Warrior Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 (64 bit wersiýasy talap edilýär)
 • Prosessor: i5-4460
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Geforce GTX 750
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklama: 600 MB boş ýer
 • Ses kartasy: Islendik
 • Oýun nädip gurulmalyFight of Steel Infinity Warrior

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunFight of Steel Infinity Warrior gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz