Feed and Grow Fish v0.14.3.3-Early Access

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Beýleki balyklary awlaň we iýiň - ýönekeý, has uly haýwanlara öwrüliň!

Balyk dünýäsinde haýwanlaryň diri galmagy oýny! “Bibos” balygy ýaly başlaýarsyňyz we derrew “Iýmit we ulalmak” dünýäsiniň suwlaryna çümmäge taýyn.

Has köp moda we mazmuna ulalmak
Ilkinji goýberilişi bilen köp oýunçynyň esaslaryny barlamak isleýäris. Geljekde ösüş täze balyk ukyplaryny we passiwleri, oýun modlary bilen ýeke we köp oýunçy üçin täze gyzykly mazmuny öz içine alar.

Şeýle hem, tehniki zatlara ünsi jemläp, täze animasiýalar, täze aýratynlyklar goşmak, oýun oýnamagy has gyzykly we gyzykly etmek isleýäris.

Synlarda söýgiňizi we goldawyňyzy görkeziň!
Yourhli pikirleriňiz we maslahatlaryňyz üçin minnetdar, bu oýny has ajaýyp etmäge kömek edýär.


 • Oýunyň ady: Iýmitlendirmek we ulaltmak: Balyk
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/429050/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/feed-and-grow-fish/result/
 • Reanr: Hereket, Indie, Simulýasiýa, Irki giriş
 • Öndüriji: Köne B1ood
 • Neşirçi: Ensaşyllar sro
 • Ulanyjy reýtingi:🡹9,329 🡻2,510 Esasan oňyn
 • Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 8-nji ýanwary

Balyklary iýmitlendiriň we ösdüriň v0.14.3.3-Irki giriş

SIZE: 794 MB


SURATLAR

Feed and Grow Fish v0.14.3.3-Early Access Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Iň azyndan 2 Gb VRAM bilen Direct3D 11.0 iň az
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 2 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: GTX 970 we has gowy
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 2 GB boş ýer

Diller:Iňlis


Oýun nädip gurulmalyFeed and Grow Fish v0.14.3.3-Early Access

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunFeed and Grow Fish v0.14.3.3-Early Access gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!