Fear the Dark Unknown Survival Edition-PLAZA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

"Iň erbet gorkularymyz içimizden gelýär diýilýär.… Öne ... Biziň pikir edip bilşimizden has uly gorky bar bolsa, bu terror biziň pikir edişimizden has ýakyn bolsa näme? Görgüler ýeke-täk ýoludyr. Gorky zerur ýamanlykdyr. "

Beresford köşgi içerde nähili nälet saklaýar? 200 ýyl bäri onuň ýaşaýjylary näbelli kölegäniň, aramyzda gezip ýören we barlygynyň göz öňüne getirişimizden has köp garaňkylygyň netijelerini başdan geçirýärler.

Indi Jeýms we Kloý durmuşlarynyň iň soňky synagy bilen ýüzbe-ýüz bolarlar. Hakyky elhençligi bilerler. Atanyň görgüleri. Bir gyzyň umytsyzlygy. Sagat başlaýar we diri galmak oýny indi saklanyp bilinmez.

OAMEUN

Garaňky näbelli sizi gorkuzýar diri galmak elhenç klassikleri 90-njy ýyllaryň

Arasyny saýlamak iki baş gahryman, hakyky gorkunç filmde ägirt bolmak duýgusyny güýçlendirýän durnukly kamera ulgamy bilen. Bir ok ýitirmezlige mejbur etjek köp sanly kynçylyklara, belli ölümlere we dürli görnüşli duşmanlara duçar boluň.

Olara ýüz tutuň, gizläň ýa-da olardan gaçyň.

Hemmesi a bulgurlaryň baýlygyBeresford köşgi we Dark Unknown hakda has giňişleýin maglumat almaga mümkinçilik berjek hekaýa birleşdirildi.

Esasy aýratynlyklar

 • Has köp lezzet alyň 30 sagat oýnamak Jeýms Suliwan we gyzy Kloý bilen düýbünden başga iki başdan geçirme.
 • Dört söweş üçin kynçylyk derejelerigezelenç isleýänlerden başlap, her söweşde ejir çekýänlerden.
 • Dört ýaragyňyzy saýlaň we oky ýitirmäň. Halas bolmak esasy maksadyňyzdyr we bu aňsat däl.
 • Her otagy içgin gözden geçiriň. Başdan geçirmäňizi dowam etdirmek üçin açar berjek obýekti nireden tapjagyňyzy hiç wagt bilmersiňiz.
 • 200 ýyllyk ömrüniň dowamynda Beresford köşgüni we onuň ýaşaýjylaryny öwreniň. Oňa baryp bilersiňiz dürli döwürlerwe ähli syrlaryny bilmek özüňizi tanamakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

 • Oýunyň ady: Näbelli garaňkylykdan gorkuň
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1159540/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/fear-the-dark-unknown/result/
 • Reanrlar: Hereket, başdan geçirmeler, Indi
 • Işläp düzüjiler: “Dreamlight” studiýalary SL
 • Neşirçi: “Dreamlight” studiýalary SL
 • Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 2-nji dekabry

Garaňky näbelli halas ediş neşirinden gorkuň-PLAZA

SIZE: 7,75 GB

BELLIKLER: Bu goýberiş özbaşdak we v1.31 täzelendi

5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

Fear the Dark Unknown Survival Edition-PLAZA Mugt göçürip almak

Fear the Dark Unknown Survival Edition-PLAZA Mugt göçürip almak

Fear the Dark Unknown Survival Edition-PLAZA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel Core i5-3470 (3.2 GHz) / AMD A8-7600 (3.1 GHz)
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 265
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 16 GB boş ýer
 • Ses kartasy:
 • Goşmaça bellikler ↓: 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel Core i5-6500 (3.2 GHz) / AMD Ryzen 5 1600
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 590
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 16 GB boş ýer
 • Ses kartasy:
 • Goşmaça bellikler ↓: 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär

Oýun nädip gurulmalyFear the Dark Unknown Survival Edition-PLAZA

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunFear the Dark Unknown Survival Edition-PLAZA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz