Fate of Kai

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: TRYLIGHT Oýun STUDIO

Neşir ediji: TheGamePublisher.com

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 19-njy marty

Reanr: Başdan geçirmeler, enigma, wizual roman, nokat we basmak, tötänleýin

Kaýyň ykbaly, enigma reanrynda özboluşly we innowasiýa tejribesi. El bilen şekillendirilen jadyly kitabyň ajaýyp panellerinden geçip, Kaýyň hekaýasyny öwreniň. Her bölümi labirint ýaly öwreniň we sýu ploteti dogry ugra gönükdirmek üçin gahrymanlaryň pikirlerini üýtgediň.

SÖ .GI BOLANOK

Her gezek bir gahryman bir zat hakda pikirlenende, kyssanyň ugruny üýtgetmek üçin ajaýyp pursat bolar. Jadyly kitabyň sahypalarynyň arasynda gizlenýän päsgelçilikleri ýeňip geçmek meselesinde bu başdan geçirmelerde tapjak pikirleriňiz iň gowy ýaranyňyz bolar.

GÖRNÜŞLI EL-GÖRNÜŞ PANELLERI

700-den gowrak panelde jikme-jik we reňkli suratlardan lezzet alyň, sebäbi Kai galadan aýyrýan päsgelçilikleri ýeňip geçmäge kömek edýärsiňiz.

SURAT Müň müň söz

Kaýyň ajaýyp başdan geçirmesine we bu ajaýyp dünýäden geçiň. Özboluşly bir wakany wizual aýdýan 160-dan gowrak mazmunyň hersini üns bilen düşündiriň.

PUZZLARA MESELE EDIP BOLMAK

Oýun ýatdan çykmajak tejribe bermek üçin nepislik bilen seresaplylyk bilen düzüldi.

Tebigy öwreniş egri we hiç hili okuw usuly ýok, her bir enigma sizi bu ajaýyp başdan geçirmede garaşýan indiki kynçylyklara taýýarlaýar.

Agram göterip bilersiňizmi?

SURATLAR

Fate of Kai Mugt göçürip almak

Fate of Kai Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: XP SP2
  • Prosessor: 1 GGs
  • Oryat: 512 MB RAM
  • Grafika: GeForce 6 ýa-da Radeon X 1000
  • Saklanylýan ýer: 2 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyFate of Kai

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunFate of Kai gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz