Fashion Business Ep 1-2 v0.12

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Bu oýun Monika hakda. Monika “Baý B * tch”. Monika başlyk. Monika, esasanam, ygtyýarlygy we adamlara gözegçilik etmegi halaýar we hemme zady duýgur ýa-da näzik görnüşde dolandyrýar. Monika başlyk bolsa, işden kowulmagyňyz ahmal. Elbetde, her kim öz Monikasy bilen duşuşdy! Onuň kaşaň durmuşyna gatnaşyň. Monika barlygynyň hemişe şol bir boljakdygyna ynanýar! Sen näme pikir etýäň? Birden onuň jemgyýetçilik derejesinde aşak düşüp, aşak düşmegine şaýat bolup görünýän bolsaň, Monikanyň köpüsi häkimiýete we adamlara gözegçilik edýär we hemme zady beýle bir duýgur ýa-da näzik görnüşde dolandyrýar. Her kim ozal öz Monikasy bilen tanyşdy, elbetde! Onuň kaşaň durmuşyna gatnaşyň. Monika barlygynyň hemişe şol bir boljakdygyna ynanýar! Sen näme pikir etýäň? Birden onuň jemgyýetçilik derejesinde peselip, aşak düşmegine şaýat hökmünde görünseň? Eger göwnüne degen adamlar bilen duşuşmaly bolsa.

Monikanyň betty hapa we ýalta ýaly bir keşbe öwrülmezligini arzuw edýärin. Monikanyň häsiýeti iň gowusy; edepli we manyly däl, ýöne hasaplaýjy we hereket etmezden ýa-da karar bermezden pikir edýär. Hakykatdanam ajaýyp. Söýgi betty, ýöne Monika hemme zatdan ýokary Ol seksi we akylly! Diňe Rivellonyň giň we gatlakly dünýäsini öwreniň ýa-da açylýan / çykýan kooperatiw oýnunda 4-e çenli oýunçynyň oturylyşygynda. Islendik ýere gidiň, hyýalyňyzy açyň we dünýä bilen täsirleşmegiň tükeniksiz ýollaryny öwreniň. Rivellonyň aňyrsynda täze PvP we Game Master reesimlerinde öwrenmeli köp zat bar. Racearyşyňyzy we gelip çykyşyňyzy saýlaň. Öz gelip çykyşlary we gözlegleri bilen 6 sany özboluşly gelip çykyş nyşanyndan birini saýlaň ýa-da Adam, Haýwan, Elf, Dwarf ýa-da Undead hökmünde özüňizi dörediň. Choiceshli saýlawlaryň netijeleri bar. Gözleg we synag etmek üçin çäksiz erkinlik. Islendik ýere gidiň, kimdir biri bilen gürleşiň we hemme zat bilen täsirleşiň! Ösüşiňizi pida etmän islendik NPC-ni öldüriň we her haýwan bilen gürleşiň. Hatda arwahlaram bir ýa-da iki syry gizläp bilerler ... Geljekki nesil nobatdaky söweş. Garşydaşlaryňyzy elementar kombinasiýalar bilen partlaň. Boýy öz peýdasyna ulanyň. 12 hünär mekdebinde 200-den gowrak ussatlygy özleşdiriň. Beöne seresap boluň - oýnuň AI 2.0 şu wagta çenli iň hilegär oýlap tapyşymyzdyr.

Onlaýnda 4-e çenli pleýer we bölünen ekranly köp oýunçy. Dolandyryjy goldawyňyz bilen onlaýn ýa-da ýerli bölünen ekranda dostlaryňyz bilen oýnaň. Üýtgedilen dünýä - Dileriň elinden alynmagyndan 100 ýyl geçdi we Durmuş we ölüm oýny täze ussat gazandy. Paluba gurmak endikleriňizi çäklendirjek 22 tolgundyryjy täze kynçylyk - Güýçli ganhorlary awlaň, ýyldyzdan geçen aşyklary birleşdiriň ýa-da basmaçy hüjümine garşy durmak üçin gala guruň! Newhli täze ýoldaş gahrymanlaryň kömegini alyň - söweşde olar bilen birleşiň ýa-da tagtanyň düzgünlerini siziň peýdasyna egiň! Girdeji gazanmak we kämilleşdirmek üçin ýüzlerçe täze duşuşyklar, artefaktlar we zatlar. Güýçlendirilen hereket-RPG söweşi - çalt goşa gylyçly gylyçly duşmanlar ýa-da agyr iki elli çekiçler bilen zalymlyk. Güýçli ýörite hüjümleri amala aşyrmak üçin kombinatoryňyzy guruň! Täze kartoçka kostýumlary bilen birleşdirilen täze duşmanlary çekiň - Düzgünli Imperial esgerleri bilen gylyçlary kesiň, bozulan mutantlary arassalaň we demirgazyk basmaçylaryny goraň.

SURATLAR

Fashion Business Ep 1-2 v0.12 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows Vista / 7/8/10
 • Prosessor: 1.7+ GGs ýa-da has gowusy
 • Oryat: 1 GB RAM
 • Grafika: OpenGL 2.1 ýa-da has ýokary bolmaly. Intel HD 3000 ýa-da has gowusy.
 • Saklamak: 400 MB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyFashion Business Ep 1-2 v0.12

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunFashion Business Ep 1-2 v0.12 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!