Far Cry 3 Inclu ALL DLC

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Far Cry 3”, beýlekilerden tapawutlylykda adada gurlan açyk dünýäde ilkinji adam. Gaty ýaragly serkerdeleriň gullarda hereket edýän ýeri. Daşary ýurtdan gelenler töleg üçin awlanýar. Dostlaryňyzy halas etmek üçin umytsyz gözleglere başlanyňyzda, bu garaňkylykdan gutulmagyň ýeke-täk ýolunyň ... ony gujaklamakdygyna göz ýetirersiňiz

Özüňiziň FPS başdan geçirmäňizi dörediň. Weaponsaraglaryňyzy, başarnyklaryňyzy we her bir missiýa çemeleşmäňizi düzüň, güýçli ýaragly hereketleri, gizlin ýakyn ýerleri ýa-da uzak aralyga atmagy gowy görýärsiňizmi, dag gerişlerinden we batgalyk otlardan ak çägeli kenarlara çenli dürli ada oýun meýdançasyny öwreniň. . Galyndylary tapyň, ekzotik haýwanlary awlaň, kiçi oýun oýnaň we gury ýerde, deňizde ýa-da howa arkaly çalt syýahat ediň. Adanyň şäherlerinden, ybadathanalaryndan, derýa portlaryndan we başgalardan geçiň

Writerazyjylar gildiýasy baýragynyň eýesi tarapyndan ýazylan adamzadyň garaňky tarapyna çylşyrymly syýahat edeniňizde, özüne çekiji we biynjalyk bolýan keşpler bilen tanyşyň. Onlaýn oýnaň we iň oňat bolmagyňyzy we ýeňiş gazanmak üçin bilelikde işlemegiňizi talap edýän dört oýunçy kampaniýasynda birleşiň. Adany başdan geçirýän ekipa .laryň gözleri bilen başdan geçiriň

Innowasiýa köp oýunçy ussatlygy we toparlaýyn oýny sylaglaýar. Düzeltmek üçin oýunçylar söweş sesleri bilen güýçlenmek, ýoldaşlaryny janlandyrmak we ýarag çagyrmak arkaly birek-biregi goldamalydyrlar. Her oýundan soň, oýunçylar interaktiw kesikler bilen koreografiýa edilen gyzykly we öwrümli görnüşde duşmanlaryna jeza bermek ýa-da rehimdarlyk etmegi saýlap alýarlar.

Güýçli we ulanmaga aňsat “Far Cry® Map Redaktor” täze we kämilleşdirilen aýratynlyklar bilen gaýdyp geldi. Karta ýasaýjylar jemgyýeti, bütin dünýäde lezzet almak üçin iň gowulary bilen täze-täze mazmunyň yzygiderli akymyny üpjün edýär. Goşulan gurallary ulanyp, siz hem çalt we aňsat ajaýyp kartalary ýasap bilersiňiz.

SURATLAR

Far Cry 3 Inclu ALL DLC Mugt göçürip almak

Far Cry 3 Inclu ALL DLC Mugt göçürip almak

Far Cry 3 Inclu ALL DLC Mugt göçürip almak

Far Cry 3 Inclu ALL DLC Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • Prosessor: Intel Core®2 Duo E6700 @ 2.6 GHz ýa-da AMD Athlon64 X2 6000+ @ 3.0Ghz ýa-da has gowusy
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: 512MB Wideo RAM (1 Gb Wideo RAM), DirectX9c (DirectX11) Shader Model 3.0 (Shader Model 5.0)
 • DirectX®: 9.0c
 • Gaty disk: 15 GB HD giňişlik
 • Ses: DirectX utgaşykly (maslahat berilýän töwerekdäki ses 5.1 ukyply)
 • Oýun nädip gurulmalyFar Cry 3 Inclu ALL DLC

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunFar Cry 3 Inclu ALL DLC gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz