Fantasy Town Regional Manager-SiMPLEX

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Gadymy harabalyklara kartany yzarlap, ýatdan çykarylan fantaziýa topragynda ýeke-täk paýhasly iş edýärsiňiz we ýokarsynda kiçijik şäher gurýarsyňyz.

Näbelli baýlyklar we howplar şäher ilatyňyza garaşýar, şonuň üçin şäheriňiz goramak we gözleg üçin başdan geçirmeleri yzygiderli üpjün etmegi talap eder. Şeýle-de bolsa, başdan geçirýän durmuş ýörelgesiniň getirýän bulam-bujarlygy köplenç çözýäninden has köp problema döredip biler!

Saňa bagly, başdan geçirmeler gildiýasynyň sebitleýin dolandyryjysy, bu kiçijik şäherçäni üýşmeleňli şähere öwürmek üçin. Wagt synagyndan geçersiňizmi ýa-da eserleriňiz öňküsi ýaly tozana öwrülermi?

A. öwrümli roguelit şäher gurluşykçysy, şäheriňiz ulaldygyça, has köp başdangeçirijini özüne çekýär! Bulam-bujarlyk hökman ýüze çykar, şonuň üçin başdan geçirýän şäheriň getirýän zatlaryna garşy durmaga taýyn boluň.

Sebit dolandyryjysy hökmünde jogapkärçiligiňiz şulary öz içine alyp biler:

 • Binalar gurmak!
 • Iň uly başdangeçirijileri özüne çekmek!
 • Örän geň habarlary okaýarsyňyzmy?
 • Thehli meýilnamalary açmak!
 • Kyn gözleglerde başdangeçirijileri ibermek!
 • Gutulgysyz heläkçiligiňizi goramak…

 • Oýunyň ady: Fantasy şäher sebit dolandyryjysy
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1524530/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/fantasy-town-regional-manager/result/
 • Reanr: Tötänleýin, Indi, Simulýasiýa, Strategiýa
 • Öndüriji: Gaplar kollektiw
 • Neşirçi: Gaplar kollektiw
 • Ulanyjy reýtingi:🡹63 🡻18 Esasan oňyn
 • Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 5-nji noýabry

Fantasy şäher sebit dolandyryjysy-SiMPLEX

SIZE: 50 MB

INGeke-täk çyzyklar


SURATLAR

Fantasy Town Regional Manager-SiMPLEX Mugt göçürip almak

Fantasy Town Regional Manager-SiMPLEX Mugt göçürip almak

Fantasy Town Regional Manager-SiMPLEX Mugt göçürip almak

Fantasy Town Regional Manager-SiMPLEX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 8
 • Prosessor: Intel Celeron G550 (2,6 GGs)
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: AMD Radeon HD 7750 / Nvidia GTX 650 Ti
 • Saklama: 300 MB boş ýer
 • Ses kartasy: Kimde-de şulardan biri bar?
 • Goşmaça bellikler ↓: bu Endrýu enjamy we yzygiderli 30fps afaik gazanyp biler

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär

Diller:Iňlis


Oýun nädip gurulmalyFantasy Town Regional Manager-SiMPLEX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunFantasy Town Regional Manager-SiMPLEX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz