Fancy Trangram VR

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: 哈 视 奇 科技

Neşirçi: 哈 视 奇 科技

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 11-nji oktýabry

Reanr: Strategiýa, Tötänleýin, Simulýasiýa, VR

Tangram, uzyn taryhy bolan hytaý intellektual oýny. Ol ýedi tagtadan ybarat,

Pleýer olary dürli nyşanlary, şekilleri, haýwanlary, köprüleri, ýaşaýyş jaýlaryny, diňleri we ş.m. emele getirmek üçin ulanyp biler. Fancy Tangram-da 40-dan gowrak derejäni taýýarladyk, köpüsi san we harp.

Oýunyň başynda itiň nyşanyny tapyň we UI derejesine göz aýlaň. Tagtany poluň ak ýerine goýmaga synanyşyň, Ak ýer ýok bolmasa, gaýtadan synanyşyň ýa-da tagtany başga ýere goýmaga synanyşyň.

SURATLAR

Fancy Trangram VR Mugt göçürip almak

Fancy Trangram VR Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Win7 Win8 Win10
  • Prosessor: Intel Core i5
  • Oryat: 4 GB RAM
  • Grafika: GTX970
  • Saklanylýan ýer: 1 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalyFancy Trangram VR

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunFancy Trangram VR gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz